Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 C Polówka - Stary Brześć.

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-850 Choceń, Jarantowice 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2846487 , fax. 054 2846487
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
  Jarantowice 5
  87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2846487, fax. 054 2846487
  REGON: 91087013600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat.wloclawski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 C Polówka - Stary Brześć.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotwm zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 C Polówka - Stary Brześć. Praca Inspektora nadzoru podzielona jest na następujące etapy: a). Etap I - nadzór nad realizacją zadania i jego rozliczenie w okresie realizacji zadania pn.: Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 C Polówka - Stary Brześć. b). Etap II - kontrola wykonania zadania w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji jakości oraz przeglądy okresowe i w przypadku stwierdzenia usterek, wyegzekwowanie od Wykonawcy robót ich usunięcia. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i obejmuje w szczególności: 1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno prawną budowy, 2) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót, 3) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu, 4) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty budowlane, 5) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, 6) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, 7) dokonywanie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu, 8) udział w czynnościach odbioru końcowego oraz okresowych przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do: a) stwierdzenia gotowości do odbioru, b) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, 9) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji, 10) pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót w godzinach 800 - 1500 oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją projektową, 11) potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad, 12) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 13) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i udział w naradach technicznych, 14) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy robót budowlanych przez cały okres budowy, 15) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie, 16) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, 17) udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji, 18) kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 19) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, oraz nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 20) zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, 21) przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót, 22) poświadczenia terminu zakończenia robót, 23) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót, 24) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych, 25) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, 26) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 27) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 28) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie decydować o: 1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych, 4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku konieczności będzie wnioskować o: 1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora; 3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 4) zmianę terminu wykonania robót określonemu w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych; Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie akceptować: propozycję Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy robót budowlanych. Etap po zakończeniu robót. W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało: 1) finalizacja zadań wynikających z realizacji obowiązków pierwszego etapu budowy; 2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 3) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 5) udział w okresowych przeglądach stanu drogi jakie będą miały miejsce w okresie udzielonej gwarancji jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:www.bip.powiat.wloclawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach