Przetargi.pl
Usługi geodezyjne

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi ogłasza przetarg

 • Adres: 89-500 Tuchola, ul. Przemysłowa 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5590112 , fax. 052 5590112
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
  ul. Przemysłowa 6 6
  89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5590112, fax. 052 5590112
  REGON: 09236162800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bippowiat.tuchola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi geodezyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, według potrzeb Zamawiającego, obejmująca: ZAKRES PODSTAWOWY: a) rozgraniczanie nieruchomości, b) wznawianie znaków granicznych, c) podział nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją, d) wykonanie map dla celów projektowych w wersji analogowej i cyfrowej, e) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, f) wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek (wyciąg z Księgi Wieczystej, opis i mapa). Wykonawca dostarcza Zamawiającemu jeden komplet dokumentacji zleconych usług geodezyjnych w wersji elektronicznej. ZAKRES UZUPEŁNIAJĄCY: Zamawiający może zlecić wykonanie innych specjalistycznych usług geodezyjnych nie ujętych w formularzu ofertowym. Cena za te usługi będzie ustalana indywidualnie - z tym, że łączny koszt usług geodezyjnych nie może przekroczyć kwoty podanej w umowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713540004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippowat.tuchola.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach