Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym w ul. Belgijskiej wraz z sięgaczami w Oleśnicy

Gmina Miasto Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, Rynek-Ratusz
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Oleśnica
  Rynek-Ratusz
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  REGON: 931934733
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym w ul. Belgijskiej wraz z sięgaczami w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym w ul. Belgijskiej wraz z sięgaczami w Oleśnicy”.Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie zakresu czynności inspektora nadzoru (zgodnie z ustawą – Prawo budowlane) a w szczególności: 1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową.2. Sprawdzanie zgodności dokumentacji z warunkami technicznymi projektowania.3. Udział w komisji przekazania placu budowy.4. Minimum 2 razy w tygodniu pobyt na budowie potwierdzony w dzienniku budowy, w okresie wykonywanych robót w terenie przez Wykonawcę.5. Kontrola pod względem jakości i zgodności z dokumentacją, pozwoleniem na budowę, technologią wykonawstwa robót oraz przestrzegania przepisów BHP na budowie.6. Kontrola wbudowanych materiałów pod względem zgodności z dokumentacją, jakości i dopuszczenia do obrotu w budownictwie.7. Sprawdzanie obmiarów wykonanych robót. 8. Obowiązek uczestnictwa w inwentaryzacji robót w przypadku zmiany Wykonawcy umowy o roboty budowlane.9. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, jeżeli będzie konieczność ich organizacji, z wykonawcą robót w celu sprawnego rozwiązywania problemów powstałych na budowie oraz sporządzanie w formie pisemnej protokołów z tych narad i przesłanie ich wszystkim obecnym na spotkaniu.10. Zatwierdzanie wniosków materiałowych lub zgłoszenie wykonawcy uwag do otrzymanych wniosków w terminie maksymalnie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku.11. Udział w odbiorach robót (m. in. robót zanikowych i ulegających zakryciu, odbiorach częściowych i końcowym, przeglądach w okresie rękojmi i odbiorze ostatecznym po okresie rękojmi) i wykonywanych próbach.12. Natychmiastowe powiadamianie wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach.13. Poświadczanie usunięcia wad przez odpowiednie wpisy do dziennika budowy.14. Pisemne przekazywanie wykonawcy robót zmian w wykonaniu robót w stosunku do dokumentów umownych.15. Powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych nie uwzględnionych w umowie i nie objętych dokumentacją, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zlecenie wykonania robót wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.16. Powiadomienie Zamawiającego o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.17. Złożenie oświadczenia na piśmie o prawidłowości wykonanych prac (zgodność z umową, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz technologią).Termin wykonania zleconych prac ustala się do 11 mc-y od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem obowiązków z niniejszej umowy w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, których nadzór dotyczy.. Inspektor nadzoru może wystawić jedną fakturę przejściową po złożeniu przez Wykonawcę robót faktury zaliczkowej, w wysokości proporcjonalnej do wystawionej faktury zaliczkowej Wykonawcy robót oraz fakturę końcową po odbiorze końcowym inwestycji.Dokumentacja projektowa przedstawiająca zakres robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Oleśnicy (nr postępowania ZP/TP/12/2022) pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a77d63ec-38bd-4d30-9075-aac8471d373d Zamówienie jest/nie jest podzielone na części. Przyczyna niedokonania podziału: względy techniczne i organizacyjne (koordynacja całości prac przy wykonywaniu robót budowlanych).Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 71520000-9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 700,00 PLN (siedemset złotych), w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:1) w pieniądzu;2) w gwarancjach bankowych;3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 wpisując tytuł przelewu: wadium i numer (sygnaturę) postępowania3. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.4. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert;5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Miasto Oleśnica
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 pzp, zgodnie z rozdz. XI SIWZ2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem (w przypadku usług ciągłych lub okresowych – wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:– zamówień polegających na: pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem dróg o łącznej dł. min. 500m (zrealizowane w max. 2 zadaniach), pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem sieci kanalizacji lub wodociągowej o łącznej dł. min. 500m (zrealizowane w max. 2 zadaniach), pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem sieci oświetleniowej o łącznej o łącznej dł. min. 500m (zrealizowane w max. 2 zadaniach)b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował:− Osobą/osobami z następującymi uprawnieniami: do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg – bez ograniczeń, sieci i instalacji sanitarnych – bez ograniczeń, sieci i instalacji elektrycznych – bez ograniczeńc) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia6) Zgodnie z art. 118 pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach