Przetargi.pl
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MARCINOWICACH INWESTYCJĄ W EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ ZIT AW” w formule zaprojektuj i wybuduj

Gmina Marcinowice ogłasza przetarg

 • Adres: 58124 Marcinowice, ul. Juliana Tuwima
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 585 226 , fax. 748 585 231
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Marcinowice
  ul. Juliana Tuwima 2
  58124 Marcinowice, woj. dolnośląskie
  tel. 748 585 226, fax. 748 585 231
  REGON: 89071836600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MARCINOWICACH INWESTYCJĄ W EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ ZIT AW” w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW” w formule zaprojektuj i wybuduj 2. Zadanie, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski: Zakres obejmuje nadzorowanie nad opracowywaną dokumentacją projektową, oraz nadzorowanie nad wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi w zakresie budowy przedszkola w Marcinowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce 16/39. Zakłada się budowę niepodpiwniczonego, parterowego budynku przedszkola 3- oddziałowego z węzłem żywienia w systemie „catering” o powierzchni użytkowej ok. 950 m² wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Kubatura obiektu wyniesie ok. 3325 m³. Przewiduje się jedną salę dla dzieci grup młodszych – od 3 do 4 lat, dwie sale dla dzieci starszych. Każda z sal ma być przeznaczona na 25 dzieci. Oprócz trzech sal zajęć przeznaczonych dla realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych, zabaw, spożywania posiłków oraz wypoczynku planuje się salę wielofunkcyjną, przeznaczoną do zabaw, ćwiczeń ruchowych oraz okazjonalnych spotkań z rodzicami. Kuchnię w systemie catering, część szatniowo-sanitarną, część administracyjną oraz część techniczną. 3. Nadzór inwestorski pełniony będzie w specjalnościach: a. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, b. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej, c. dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, d. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej. 4. Koordynatorem czynności branżowych inspektorów nadzoru będzie inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. 5. Nadzór inwestorski prowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i należytą starannością w jego wykonywaniu. 6. Wykonawca oświadcza, że dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1, 2, osoby pełniące obowiązki inspektorów nadzoru posiadają doświadczenie przy nadzorowaniu robót budowlanych i w każdym czasie realizacji zamówienia, będą posiadać aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń określone przepisami Prawa Budowlanego, będą członkami Izby Inżynierów Budownictwa, będą posiadać wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 7. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w art.25 ustawy z dnia 7 lipca1994 roku - Prawo Budowlane /Dz. U. z 2016 roku poz.290/, a także: a. zapewnienie nadzoru inwestorskiego w postaci osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach jak w pkt 3, b. wyznaczenie inspektora wiodącego - koordynatora branży konstrukcyjno-budowlanej, c. uzgodnienie dokumentacji projektowej, d. bieżąca kontrola jakości wszystkich użytych do budowy wyrobów budowlanych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wykrytych wadach i nieprawidłowościach, e. kontrola budowy przez koordynatora w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, f. Wykonawca zobowiązuje się, że na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego stawi się osoba pełniąca funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego w ciągu czasu zaoferowanego przez Wykonawcę, lecz nie dłuższym niż 3 godziny od wezwania telefonicznego, potwierdzonego faksem bądź e-mailem, co każdorazowo odnotowane zostanie w dzienniku budowy. W przypadku gdy wezwanie do przyjazdu na budowę wpłynie do Wykonawcy/koordynatora nadzoru inwestorskiego do godz. 12:00 osoba pełniąca funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego stawi się na budowie w tym samym dniu jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od wezwania telefonicznego, potwierdzonego faksem bądź e-mailem. Jeśli wezwanie otrzyma po godz. 12:00 osoba pełniąca funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego stawi się na budowie w dniu następnym, jednak nie później niż do godz. 9:00. g. kontrola budowy inspektorów branżowych w trakcie trwania robót budowlanych w danej specjalności nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, h. udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach, i. udział w odbiorach robót zanikowych oraz odbiorze końcowym, j. przeprowadzanie przez Wykonawcę rad budowy; w częstotliwości wg potrzeb procesu inwestycyjnego w toku, ale minimum raz w tygodniu, k. sporządzanie przez Wykonawcę protokołów ze spotkań - rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu, l. kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych, m. informowanie Zamawiającego o przebiegu robót oraz o wszelkich zagrożeniach wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, n. informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach, o. opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania podobnych robót budowlanych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku, p. czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania podobnych robót budowlanych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja podobnych robót budowlanych, q. powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego, r. wykonanie inwentaryzacji robót w toku w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy, s. sprawdzenie pełniej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót w terminie 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót, t. proponowanie Zamawiającemu niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych, u. współpraca z Wykonawcą robót budowlanych w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowaną datę zakończenia, v. sprawdzanie rozliczeń budowy, w. udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji udzielanej przez Wykonawcę robót budowlanych. Przeglądy gwarancyjne będą wykonywane nie rzadziej niż raz w roku. Wykonawca jest także zobowiązany do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego lub użytkownika, na każde zawiadomienie otrzymane przez Zamawiającego lub użytkownika. 8. Zamawiający informuje, że inwestycja dofinansowana jest w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań, w tym organizacyjnych, w celu zapewnienia terminowego, w każdym aspekcie zgodnego z niniejszym SIWZ, wykonania przedmiotu umowy. 9. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 71520000-9 –Usługi nadzoru budowlanego 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części usług. 13. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach