Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi na terenach nadrzecznych realizowanymi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”

Gmina Piła ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, Pl. Staszica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 126 210, , fax. 672 123 566
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piła
  Pl. Staszica 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 126 210, , fax. 672 123 566
  REGON: 57079116400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi na terenach nadrzecznych realizowanymi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi na terenach nadrzecznych realizowanymi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”. 2. Roboty budowlane podlegające nadzorowi obejmują w szczególności: drogi, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie terenu, małą architekturę, skateplazę, tor rolkowy, kalistenikę, boiska sportowe, sieci i przyłącza wod.-kan, sieci telekomunikacyjne, zieleń. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi zawiera dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych, obejmująca SIWZ wraz z załącznikami, która została zamieszczone na stronie internetowej Gminy Piła, zakładka Zamówienia publiczne, pod nazwą: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” – roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznych, postępowanie nr BZP.271.15.2019.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. wykaz usług inżyniera-rezydenta, wg wzoru stanowiącego załącznik 5A do SIWZ; 3. oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę (jeśli dotyczy); 4. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału, albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 5. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach