Przetargi.pl
Zakup i dostawa histeroskopu wraz z narzedziami

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Poduchowne
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2805600 , fax. 63 2788400
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Poduchowne 1
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2805600, fax. 63 2788400
  REGON: 30005000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.turek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa histeroskopu wraz z narzedziami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa histeroskopu wraz z narzędziami dla Samodzielnego Publicznego /zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, szczegółowy opis przedmiotu wraz z ilościmi został określony w załączniku nr 2 i 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 700,00 zł (słownie zł: siedemset i 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków, w tym zakresie, ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie żądanego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a) wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) wypełnione zestawienie asortymentowo – cenowe, opracowane w oparciu o załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) wypełnione parametry wymagane, opracowane w oparciu o załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. d) dowód wniesienia wadium, e) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, f) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. g) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, wg Załącznika nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach