Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa w ramach projektu „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”

Gmina Lubochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 97217 Lubochnia, ul. Tomaszowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 103 510 , fax. 447 103 022
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubochnia
  ul. Tomaszowska 9
  97217 Lubochnia, woj. łódzkie
  tel. 447 103 510, fax. 447 103 022
  REGON: 59064814900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubochnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa w ramach projektu „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa w ramach projektu „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa” 2. W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje branże sanitarną i elektryczną. 3. Zakres robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej objętych nadzorem inwestorskim: - kanał ścieków grawitacyjnych – Ø 200 mm, PVC – U klasy S, SDR34 SN8 / lite, - 655,98 mb - kanał tłoczny – Ø90 mm, PE SDR17,6 – 412,34 mb - studnie typowe PE Ø1000 mm, Ø 1200 i studzienki kanalizacyjne Ø 400 mm - przepompownie ścieków sanitarnych - 2 kpl. 4. Usługi nadzoru inwestorskie gonad poszczególnymi zadaniami obejmują swoim zakresem: a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego; b) przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót; c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; d) wymaganie operatów geodezyjnych od wykonawcy robót w przypadku robót instalacji zewnętrznych i przyłączy; e) koordynacja robót poszczególnych branż, f) stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora w zakresie objętym przedmiotem umowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemnie językiem niespecjalistycznym wyczerpującą opinię w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, g) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót; h) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; i) uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej; j) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych; k) współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót; l) kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa; m) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego termin zakończenia n) potwierdzenie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów częściowych lub odbioru końcowego; o) realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji w szczególności prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie; 5. Szczegółowy zakres inwestycji, terminy i warunki jej realizacji, wzór umowy z wykonawcą robót, pełna dokumentacja budowlana i wykonawcza zamieszczone są w ogłoszeniu o przetargu nr RI.24.271.Pzp.2018 z dnia 21.12.2018r. zamieszczonym na stronie Zamawiającego - http: bip.lubochnia.pl w zakładce zamówienia publiczne rok 2018 /aktualne/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ b)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). c)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach