Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk

Gmina Czersk ogłasza przetarg

 • Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 954 860 , fax. 523 954 811
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czersk
  ul. Kościuszki 27
  89-650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 523 954 860, fax. 523 954 811
  REGON: 92351274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.czersk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk”. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych: Budowa oświetlenia w ul. Przemysłowej w Czersku. Budowa oświetlenia w ul. Słonecznej w Łęgu, Budowa oświetlenia w ul. Polnej w Odrach. Budowa oświetlenia w ul. Zaułek we Wiecku, Budowa oświetlenia w ul. Kazimierza Wielkiego w Czersku, Budowa oświetlenia w ul. Podleśnej w Malachinie, Budowa oświetlenia w ul. Bursztynowej w Rytlu, Budowa oświetlenia w ul. Wydmowej w Rytlu, Budowa oświetlenia w ul. Żwirowej w Rytlu, Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Rytlu. Budowa oświetlenia w ul. Gen. Maczka w Czersku. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia. 1. Obowiązki ogólne: 1.1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej i elektroenergetycznej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). 1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 1.3. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 1.4. Przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją. 1.5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby wskazane w ofercie, tj. inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zapewnienia ich obecności na terenie budowy co najmniej 3 razy w tygodniu (obecność należy potwierdzić ustnym sprawozdaniem i podpisem obecności w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania). 2. Obowiązki – Etap Budowy: 2.1. udział w przekazaniu placu budowy. 2.2. zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich robót. 2.3. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie. 2.4. nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy. 2.5. nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa Budowlanego i przepisów z nim związanych. 2.6. nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych z sporządzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacją projektową. 2.7. informowanie Zamawiającego o ewentualnych potrzebach uzupełnienia lub zmian w dokumentacji projektowej. 2.8. czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza i terenu budowy oraz utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy. 2.9. monitorowanie postępu robót oraz składanie stosownych raportów. 2.10. podpisywanie protokołów odbioru elementów robót. 2.11. informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania. 2.12. opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiałów, urządzeń i technologii. 2.13. w razie zaistnienia robót dodatkowych niezwłocznego zgłoszenia na piśmie konieczności wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe. 2.14. niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 2.15. rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 2.16. sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlanych w tym kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robót budowlanych do dziennika budowy. 2.17. przygotowanie i potwierdzanie gotowości poszczególnych części robót do odbiorów końcowych oraz udział w czynnościach tych odbiorów. 2.18. potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach końcowych. 2.19. uczestniczenie w spotkaniach powołanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyjnych. 2.20. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadania, rozliczeniami i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zamawiającemu na odbiorze końcowym. 2.21. udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych znajdujących się na terenie budowy materiałów, wyrobów budowlanych i wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia. 2.22. uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych. 2.23. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych. 2.24. żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę. 2.25. bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót. 2.26. podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji. 2.27. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. 2.28. informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót). 2.29. sprawdzanie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.). 2.30. uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia; 2.31. wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcą inwestycji; 2.32. uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robót po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót. Inspektor Nadzoru będzie także uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek; 2.33. wykonania czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót; 2.34. przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, szt., itp.). 2.35. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. 2.36. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym nadzorem inwestorskim szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, informację o osobach, które będą skierowane do realizacji zamówienia i ich doświadczeniu, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i OWU bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, 2. oświadczenia wymienione w punktach 10.1.1 i pkt 10.1.2 SIWZ, 3. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (zdolności technicznej lub zawodowej) na potrzeby realizacji zamówienia, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 5. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 9. Zamawiający dopuszcza, że w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie może zostać dołączone do oferty na etapie jej składania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach