Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa 15 przegród drewniano-ziemnych na terenie obszaru Natura 2000 Górkowski Las w rezerwacie przyrody "Las Górkowski""

Nadleśnictwo Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, Wojska Polskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 635 958, , fax. 598 622 227
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Lębork
  Wojska Polskiego 32
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 598 635 958, , fax. 598 622 227
  REGON: 77052800600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lebork.gdansk.lasy.gov.pl/ lub https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_lebork
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSBOWOŚCI PRAWNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa 15 przegród drewniano-ziemnych na terenie obszaru Natura 2000 Górkowski Las w rezerwacie przyrody "Las Górkowski""
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 15 przegród drewniano-ziemnych o wysokości ok. 50 cm. Przegroda zbudowana z drewnianych, podwójnych, szczelnych ścianek, znajdujących się w odległości 5m od siebie z wypełnieniem zmiennym (zmineralizowanym torfem) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wykonania robót budowlanych. Zamówienie realizowane jest zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 r. oraz w ramach projektu „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. 2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Lębork (leśnictwo Wrzeście, oddział 252 i 253, adres administracyjny: województwo pomorskie, powiat lęborski, gmina Wicko, obręb ewidencyjny Wicko, działka nr 252-L, 253-L). Zamawiający nie zmieni rodzaju, ani ilości obiektów do zaprojektowania. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac: a) Sporządzenie koncepcji wstępnej realizacji (1 egz.) zadania, polegającej na: • określeniu parametrów technicznych obiektów, z jednoczesnym uwzględnieniem lokalizacji i uksztaltowania terenu, • wskazaniu optymalnych rozwiązań wraz z określeniem możliwości uzyskania zakładanych parametrów obiektów planowanych do realizacji, • założeń projektowych zastawek. b) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego – wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia wykonania i odbioru robót wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – (5 egz.), c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 200 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) – (2 egz.), d) kosztorysów inwestorskich, ofertowych oraz przedmiarów robót wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - (2 egz), e) dokonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do uzyskania przewidzianych prawem aktów administracyjnych uprawniających do uzgodnienia projektu i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. f) Archiwizacja ww. dokumentów na elektronicznym nośniku danych CD lub DVD w formatach PDF, DWG, DOC – (1 egz.). g) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia lub decyzji umarzającej postępowanie/pismo o braku konieczności DOSU (o ile będzie wymagane). h) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT)/lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektów wymagających takich decyzji lub odmowy wydania decyzji. i) Sporządzenie wniosków w imieniu inwestora o wydanie pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z poźn. zm.). j) Sporządzenie w razie konieczności operatu wodno-prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). k) Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz jego streszczenie w języku nie specjalistycznym (o ile będzie wymagane) — 4 egz. l) Sporządzenie map do celów projektowych, dokumentacji hydrologicznej w skali 1:500 oraz mapy sytuacyjno-wysokościowej. m) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zmawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.). n) W przypadku wystąpienia potrzeby udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robot budowlanych tj. przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BNP Paribas S.A. nr rachunku: 62 2030 0045 1110 0000 0092 8540 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa 15 przegród drewniano-ziemnych na terenie obszaru Natura 2000 Górkowski Las w rezerwacie przyrody "Las Górkowski"”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (przed upływem terminu składania ofert) zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 310). 4. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli przed upływem terminu składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznana kwota wadium. Kopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty (nie spinając (nie zszywając) z ofertą). 6. Wadium w formach innych niż pieniężna zaleca się wnieść w oryginale w kasie Zamawiającego (pokój nr 10 w kasie Nadleśnictwa Lębork, czynna w godz. od 08:00 do 13:00) przed upływem terminu składania oferty, kopię wadium należy złożyć w ofercie (nie spinając (nie zszywając) z ofertą). 7. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP, 5) termin ważności gwarancji – który musi co najmniej pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w pkt 10.1 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu na składania ofert, a dokument, o których mowa w pkt 2, powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach