Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 , fax. 058 6622841
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  ul. 10 Lutego 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, fax. 058 6622841
  REGON: 22035628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i budowa tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w Gdyni, obejmujące: - zaprojektowanie i budowa fabrycznie nowej tablicy informacji pasażerskiej przy przystanku Stawna 01, oraz jej integracja z systemem TRISTAR. - zaprojektowanie i budowa używanej tablicy informacji pasażerskiej systemu TRISTAR, dostarczonej przez Zamawiającego przy przystanku Węzeł Franciszki Cegielskiej 04, oraz jej integracja z systemem TRISTAR. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również prowadzenie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają: CZĘŚĆ 1 – Przystanek Stawna 01 a) Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik A1 do siwz, b) Plan sytuacyjny – załącznik A2 do siwz, c) Formularz cenowy– załącznik A3 do siwz, d) Wzór umowy – załącznik nr 10 do siwz. CZĘŚĆ 2 – Węzeł Franciszki Cegielskiej 04 a) Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik B1 do siwz, b) Plan sytuacyjny – załącznik B2 do siwz, c) Formularz cenowy– załącznik B3 do siwz, d) Wzór umowy – załącznik nr 10 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48813100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część 1 – 1 300,00 zł, Część 2 – 600,00 zł, W przypadku składania oferty na dwie części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na dwie części zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO OFERTY: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do siwz. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 4) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: -zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach