Przetargi.pl
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn: Przebudowa ul. ks. Jana Gałeczki w Chorzowie - Etap III

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 2411270, 2411-279 , fax. 32 2414060
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  ul. Bałtycka 8A 8A
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. (32) 2411270, 2411-279, fax. 32 2414060
  REGON: 00016624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.chorzow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn: Przebudowa ul. ks. Jana Gałeczki w Chorzowie - Etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ul. ks. Jana Gałeczki w Chorzowie obejmuje 3 Etapy: ETAP I - odcinek od ul. Katowickiej do ul. Ryszki - zrealizowany w 2006 roku ETAP II - odcinek od ul. Ryszki do ul. Wojska Polskiego ETAP III - odcinek od ul. Wojska Polskiego do DTŚ (od km 1+110,00 do km 1+798,13). Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla przebudowy odcinka ul. ks. Jana Gałeczki w Chorzowie - Etap III , który obejmuje następujące części: A/ Roboty drogowe wraz z zabezpieczeniem sieci teletechnicznej o charakterystycznych wielkościach: a)jezdnia o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (w-wa wiążąca - beton asfaltowy gr. 8 cm; w-wa ścieralna - z mieszanki SMA gr. 5 cm) o pow. 6 870,15 m2; b)chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm typu HOLLAND lub równoważnej o pow. 3 255,00 m2; c)chodnik o nawierzchni z płyt betonowych o wym. 40x40x10 dla niewidomych i słabowidzacych o pow. 48,00 m2; d)barieroporęcze długości 86,00 m; e)wjazdy, wyjazdy i zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej typu HOLLAND lub równoważnej o pow. 524,00 m2; f)krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm i 15 x22 cm długości 2 001,88 m; g)obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm długości 1 852,00 m; h)ścieki z betonowych elementów prefabrykowanych długości 335,00 m; i)trawniki dywanowe o powierzchni 2 401,00 m2; j)docelowa organizacja ruchu; k)wiaty przystankowe w ilości 2 szt.; l)kable nadziemne o średnicy zewn. do 15 mm długości 518,00 m; m)słupy pojedyncze żelbetowe w ilości 5 szt.; n)rury ochronne dwudzielne PCV długości 27,20 m. B/ Oświetlenie wraz z zabezpieczeniem sieci energetycznych o charakterystycznych wielkościach: a)rury osłonowe PCW o średnicy do 140mm-DVK 110 mm i SRS 110 długości 295 m; b)rury ochronne PCW o średnicy do 110 mm , 160 mm długości 410 m; c)słupy linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych w ilości 2 szt.; d)słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane typu PIAST lub równoważne wysokości 8 m i 10 m w ilości 21 szt.; e)oprawy oświetlenia zewnętrznego w ilości 21 szt.; f)kabel typu YAKY 4x35 mm2 o długości 1109 m; g)kabel typu YAKY 4x240 mm2 o długości 298 m. C/ Obiekt inżynierski o charakterystycznych wielkościach: a)jezdnia o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (w-wa wiążąca gr. 8 cm; w-wa ścieralna gr. 5 cm) o pow. 202,50,00 m2; b)chodniki o nawierzchni z żywic epoksydowych o pow. 65,00 m2 oraz z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 47,00 m2; c)krawężniki kamienne mostowe 18x23 cm długości 42,50 m; d)rury ochronne długości 176,00 m; D/ Kanalizacja deszczowa wraz z zabezpieczeniem sieci wodociągowej a)kanały deszczowe z rur PVC średnicy 400 mm długości 90,00 m; b)kanały deszczowe z rur PVC średnicy 315 mm długości 31,50 m; c)rury ochronne stalowe średnicy 450 mm długości 17,00 m; d)rury ochronne PE 100 na istn. wodociągu średnicy 315,400, 500 mm długości 55,50 m. Dokumentacja projektowa na robotę jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przy wykonywaniu funkcji (usługi) nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy wypełnienia wszystkich obowiązków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy - Prawo budowlane w szczególności będzie to: 1.Analiza dokumentacji technicznych (projektowych) dla zadania objętego nadzorem inwestorskim, będącym przedmiotem tego zamówienia publicznego. 2.Kontrolowanie i sprawdzanie rozliczeń (robót). 3.Współpraca z projektantami, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu. 4.Stałe pobyty na budowie inspektora nadzoru zapewniające bieżącą kontrolę technologii wykonywania poszczególnych robót - potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 5.Pobyty na budowie inspektora koordynatora co najmniej raz na trzy dni, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 6.Kontrola zgodności realizowanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją projektową dla zadania objętego niniejszym nadzorem inwestorskim. 7.Ustalanie terminów i uaktualnianie harmonogramu robót oraz dokonywanie analizy i akceptacji harmonogramu, kontrola zgodności wykonywanych robót z harmonogramem. 8.Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i wnioskowanie o ewentualne zapewnienie nadzoru autorskiego, wnioskowanie w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych. Rozpoznawanie i przedstawienie do akceptacji inwestorowi zaopiniowanej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe. 9.Wnioskowanie o przesunięcie planowanej daty zakończenia, jeżeli zaistnienie tego jest konieczność wynikająca z zaistniałej sytuacji w trakcie realizacji, której nie można było wcześniej przewidzieć. 10.Prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy i Inwestora. 11.Sprawdzenie robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach, polecenie ich usunięcia. 12.Prowadzenie inspekcji baz materiałowych, wytwórni mieszanek bitumicznych i betonowych Wykonawcy robót. 13.Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami norm i specyfikacji. 14.Kontrolowanie Wykonawcy w zakresie zgodności stosowanych materiałów i metod wytwarzania z wymaganiami. 15.Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót. 16.Polecenie Wykonawcy przeprowadzenia ewentualnych badań nie określonych w Specyfikacji Technicznej w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania danych robót lub jakości użytych materiałów. 17.Kontrola zgodności realizacji przez Wykonawcę zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu i zabezpieczeń stanowisk roboczych przy realizacji zadania. Akceptacja znaków, zapór i innych urządzeń zabezpieczających. 18.Współdziałanie z władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadku uszkodzenia przez wykonawcę nie uwzględnionych w dokumentacji urządzeń podziemnych oraz wyegzekwowania od Wykonawcy udzielenia pomocy przy dokonywaniu napraw. 19.Opiniowanie wniosku Wykonawcy o wyborze alternatywnego materiału, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna. 20.Sprawdzenie wykonanego przez Wykonawcę wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokości elementów robót. 21.Ustalenie zakresu niezbędnych badań kontrolnych wykonanie tych badań lub zlecenie ich laboratorium drogowemu do wykonania zgodnie z umową. Uczestniczenie w pobieraniu próbek i analiza wyników badań oraz ocena jakości robót na podstawie wyników badań Wykonawcy i badań inwestorskich (kontrolnych). 22.Inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu stwierdzenia czy posiadany sprzęt laboratoryjny i procedury badań odpowiadają wymaganiom norm i przepisów. 23.Akceptacja wyników pomiarów i badań, akceptacja formularzy wyników badań i pomiarów. 24.Kontrola prawidłowego prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiaru, kontrola prawidłowego gromadzenia dzienników laboratoryjnych, atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Kontrola prawidłowego przechowywania dokumentów budowy. 25.Dokonywanie przy udziale przedstawiciela MZUiM w Chorzowie: -Odbioru robót ulegających zakryciu - poprzez wpis do dziennika budowy -Odbioru częściowego - poprzez spisanie protokołu odbioru -Odbioru końcowego całości robót - poprzez spisanie protokołu odbioru 26.Opracowanie miesięcznych informacji z postępu robót i przekazywanie ich do MZUiM w Chorzowie. 27.Przygotowanie wniosków o płatność wraz z załącznikami dla Programu:RPO WSL Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej. 28.Na czas nieobecności wyznaczenie zastępstwa z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. 29.Uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy. 30.Doprowadzenie do przekazania obiektu inwestorowi (tj. MZUiM w Chorzowie) 31.Rozliczenie końcowe robót 32.Sprawdzenie i przekazanie inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych i odebranych robót (operat kolaudacyjny) opracowanej przez Wykonawcę robót łącznie z wynikami wszelkich niezbędnych badań laboratoryjnych (badań Wykonawcy i badań kontrolnych wg. pkt 16). 33.W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim oraz w okresie gwarancyjnym, do zadań Wykonawcy usługi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego będzie należało: -finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; -dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usuniecia wad; -odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad; -wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; -wykonywanie corocznych przeglądów obiektu w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane. 34. wyceny usług jw. należy doliczyć też koszt niezbędnych ale wystarczających - dla potrzeb końcowego odbioru robót, kontrolnych badań laboratoryjnych (pkt. 20) obejmujący swym zakresem: -badania nośności podbudów i stopnia ich zagęszczenia płytą VSS - max. 6 pkt. -odwierty sprawdzające grubość poszczególnych warstw podbudowy - max. 6 pkt. -badania mas bitumicznych w zakresie struktury, składu itp. - tj. ich zgodności z wymogami norm - w tym zakresie i dokumentacją projektową - max 6 pkt. -badania betonów oraz prefabrykowanych elementów betonowych w zakresie; nasiąkliwości, wytrzymałości i mrozoodporności - potwierdzające zgodność z wymaganiami norm. - max. 2 pkt. Uwaga: Zamawiający wymagać będzie ciągłego pobytu na budowie Inspektora nadzoru podczas wykonywania robót (zgodnie z pkt.4). W przypadku stwierdzenia nieobecności Inspektora naliczane będą kary zgodnie z § 9 umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzuim.chorzow.eu

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach