Przetargi.pl
Dostawa papieru oraz materiałów biurowych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Znak: KAO/251-78/2010

Urząd Skarbowy w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3688600 , fax. 032 2668649
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Sosnowcu
  ul. 3 Maja 20 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 3688600, fax. 032 2668649
  REGON: 27050748000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.isnet.katowice.pl/us/sosnowiec.htm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru oraz materiałów biurowych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Znak: KAO/251-78/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa papieru oraz materiałów biurowych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Znak: KAO/251-78/2010. Postępowanie o wartości poniżej 125.000 euro, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot postępowania został podzielony na 2 grupy: papier oraz materiały biurowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976442
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.isnet.katowice.pl/us/sosnowiec.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach