Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych Gminy Tłuszcz (III)

GMINA TŁUSZCZ ogłasza przetarg

 • Adres: 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA TŁUSZCZ
  ul. Warszawska 10
  05-240 Tłuszcz, woj. mazowieckie
  REGON: 550668166
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tluszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych Gminy Tłuszcz (III)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Budowa budynku komunalnego przy ul. Szerokiej w Tłuszczu”.Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Stryjkach, gm. Tłuszcz na funkcję punktu przedszkolnego”.Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Zaprojektowanie i przebudowa budynku CKSiR (domu kultury) wraz z rozbudową o salę widowiskową, z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, budową miejsc postojowych do obsługi obiektu”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: · w zakresie wiedzy i doświadczenia:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami odpowiednio dla wskazanych części postępowania:CZĘŚĆ 11) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (inspektor wiodący) posiadający aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, wskazany inspektor musi posiadać doświadczenie w nadzorze nad budową/rozbudową/przebudową minimum 2 budynków o minimalnej wartości 5 000 000,00 zł brutto i kubaturze min 3000 m³ każdy, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że usługi nadzoru zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.2) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru robót w zakresie sieci sanitarnych.3) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający min. 3- letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.4) Inspektor nadzoru w specjalności drogowej posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg, posiadający min. 3- letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie dróg.CZĘŚĆ 21) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (inspektor wiodący) posiadający aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, wskazany Inspektor musi posiadać doświadczenie w nadzorze nad budową/rozbudową/przebudową minimum 2 budynków użyteczności publicznej o minimalnej wartości 200 000,00 zł brutto każdy, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że usługi nadzoru zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.2) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru robót w zakresie sieci sanitarnych.3) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający min. 3- letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.CZĘŚĆ 31) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (inspektor wiodący) posiadający aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru robót konstrukcyjno- budowlanych, wskazany Inspektor musi posiadać doświadczenie w nadzorze nad budową/ rozbudową/ przebudową minimum 2 budynków użyteczności publicznej o minimalnej wartości 4 000 000,00 zł brutto każdy, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że usługi nadzoru zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.2) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru robót w zakresie sieci sanitarnych.3) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający min. 3- letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.4) Inspektor nadzoru w specjalności drogowej posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg, posiadający min. 3- letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie dróg.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach