Przetargi.pl
MODERNIZACJA ULICY DĘBOWEJ W JABŁONNIE W RAMACH PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE JABŁONNA

GMINA JABŁONNA ogłasza przetarg

 • Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 152
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA JABŁONNA
  ul. Modlińska 152
  05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  REGON: 013270442
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA ULICY DĘBOWEJ W JABŁONNIE W RAMACH PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE JABŁONNA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Jabłonnie w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna.Inwestycja podlega na remoncie dwóch części ulicy Dębowej: Dębowa I w km 0+000 – 0+250 oraz Dębowa II w km 0+000-0+181. Początek prac związanych z remontem odcinka drogi wewnętrznej ulicy Dębowej I znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Wrzosową. Przedmiotowa ulica posiada niewielki pas drogowy. Projektuje się ulicę o szerokości 3,5m z poszerzeniami na łukach. Na większości odcinka zaprojektowane zostało pochylenie jednostronne 2%. W miejscach oznaczony na rys. Plan sytuacyjny wyznaczono rozwiązanie odwodnienia w postaci drenażu francuskiego z poboczem chłonnym zlokalizowanym w poboczu jezdni, oraz w osi stosując płyty ażurowe 40x60.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach