Przetargi.pl
Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. Budowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Markach

Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-270 Marki , Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7811003 wew. 660
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Marki
  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
  05-270 Marki , woj. mazowieckie
  tel. 22 7811003 wew. 660
  REGON: 013269670
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.marki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. Budowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Markach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi gminnej ul. Harcerska w m. Marki, w tym: 1) Nadzór nad budową drogi gminnej ul. Harcerska w m. Marki w zakresie nawierzchni. 2) Nadzór nad budową drogi gminnej ul. Harcerska w m. Marki w zakresie wprowadzenia projektu stałej organizacji ruchu. 3) Nadzór nad budową drogi gminnej ul. Harcerskiej w m. Marki w zakresie uzyskania i przedłożenia pozwolenia na użytkowanie, a jeżeli nie jest wymagane, "Zawiadomienia o zakończeniu budowy" potwierdzonego przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji. - zgodnie z dokumentacją techniczną zgodnie z dokumentacją techniczną znajdującą się na stronie postępowania http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2020/13, zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami, innymi obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną. Szczegółowy zakres pełnienia funkcji i obowiązków Inspektora Nadzoru zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, który jest również załącznikiem nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oświadczenie wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach