Przetargi.pl
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 629 polegająca na budowie fragmentu chodnika i ścieżki rowerowej od istniejącego parkingu „P+R Sportowa” w Markach

Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-270 Marki , Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7811003 wew. 660
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Marki
  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
  05-270 Marki , woj. mazowieckie
  tel. 22 7811003 wew. 660
  REGON: 013269670
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.marki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 629 polegająca na budowie fragmentu chodnika i ścieżki rowerowej od istniejącego parkingu „P+R Sportowa” w Markach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 629 polegająca na budowie fragmentu chodnika i ścieżki rowerowej od istniejącego parkingu „P+R Sportowa” w Markach - zgodnie z dokumentacją techniczną znajdującą się na stronie postępowania http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2020/12, zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami, innymi obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną. Szczegółowy zakres pełnienia funkcji i obowiązków Inspektora Nadzoru zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, który jest również załącznikiem nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach