Przetargi.pl
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA PAWILONÓW UZDROWISKOWEGO SZPITALA KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI "KRYSTYNA" - BUDYNEK NR 8 BASEN"

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. F. Rzewuskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3124831 , fax. 41 3784154
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
  ul. F. Rzewuskiego 1
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3124831, fax. 41 3784154
  REGON: 28816500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA PAWILONÓW UZDROWISKOWEGO SZPITALA KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI "KRYSTYNA" - BUDYNEK NR 8 BASEN"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisam wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane w branżach: - konstrukcyjno-budowlanej, - sanitarnej, - elektrycznej, - telekomunikacyjnej, dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „KRYSTYNA” – Budynek nr 8 BASEN”. Zakres prac budowlanych we wszystkich branżach ujęty został w dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót stanowiących załączniki w postępowaniu ogłoszonym na ww. zadanie zamieszczonym na: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko tj. w ogłoszeniu pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” - budynek nr 8 Basen. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego, w przypadku nierozstrzygnięcia przetargu na Wykonawcę robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100 ). 2. Wadium musi być wniesione do dnia 21.12.2017 roku do godz. 11:00. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878 6. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 7. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium – do oferty załącza stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku innej niż forma gotówkowa, dokument w formie oryginału).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań do powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza); 3) pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika – gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik; 4) w zależności od wybranej formy wadium – do oferty powinien być załączony stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku innej niż forma gotówkowa, dokument w formie oryginału); 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach