Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego

Izba Celna w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Mazowiecka 63/65
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 611-73-00 , fax. 0-56 611 74 60
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Toruniu
  ul. Mazowiecka 63/65 63/65
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 611-73-00, fax. 0-56 611 74 60
  REGON: 87022486900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izbacelna.torun.pl; www.izbacelna.torun.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dotyczących Budowy i przebudowy Oddziału Celnego wraz z zagospodarowaniem terenu i jego uzbrojeniem dla potrzeb Urzędu Celnego i Oddziału Celnego przy ul. Batorego 61 w Toruniu objętych ogłoszeniem pod numerem 2010/S 128-195437 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego. Zakres inwestycji objętej nadzorem inwestorskim określa załącznik Nr 4 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej także SIWZ). Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w szczególności poniższe specjalności: - branża konstrukcyjno-budowlana, - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - branża drogowa. 2. Szczegółowy zakres obowiązków, które Wykonawca będzie musiał wykonać w ramach zawartej umowy zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy oraz dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca przetargu nieograniczonego prowadzonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych pod nazwą: Budowa i przebudowa Oddziału Celnego wraz z zagospodarowaniem terenu i jego uzbrojeniem dla potrzeb Urzędu Celnego i Oddziału Celnego przy ul. Batorego 61 w Toruniu (nr sprawy: 430000-ILGW-253-6/10) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przygotuje i przekaże dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot robót budowlanych na płycie DVD. Zamawiający informuje, iż przedmiary robót zostały sporządzone przy pomocy programu do kosztorysowania robót budowlanych RODOS. Przeglądarkę kosztorysów Rodos można pobrać ze strony : www.rodos.com.pl. 5. Roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego będą realizowane na terenie czynnego Oddziału i Urzędu Celnego. Zamawiający przewiduje możliwość zorganizowania wizji lokalnej na obiekcie, w terminie uzgodnionym dodatkowo z zainteresowanymi uczestnikami postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.izbacelna.torun.pl; www.izbacelna.torun.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach