Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę czynności windykacyjnych wierzytelności zaklasyfikowanych jako opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Miejski Zakład Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6555202 , fax. 056 6555339
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji
  ul. Sienkiewicza 24/26 24/26
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6555202, fax. 056 6555339
  REGON: 00573656200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę czynności windykacyjnych wierzytelności zaklasyfikowanych jako opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie windykacji wierzytelności zaklasyfikowanych jako opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Windykacja prowadzona będzie w imieniu Gminy Miasta Toruń reprezentowanej przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu. MZK w Toruniu udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do jej realizacji. Nadzorem i koordynacją nad sprawami związanymi z wykonywaniem przedmiotu zamówienia będzie zajmował się Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799400005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł. Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 10 sierpnia 2010 roku. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1) Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie zobowiązania do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty i nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierających wymienionych elementów, bądź posiadających jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium. Oryginał poręczenia lub gwarancji należy załączyć do oferty. 2) Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 43 1610 1188 0011 2149 2000 0001 w Banku Spółdzielczym I Oddział w Toruniu W tytule przelewu prosimy wpisać: wadium 28/P/10. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzk.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach