Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Koordynatora projektu w ramach realizacji projektu pn. Dla przyszłości

Urząd Gminy Aleksandrów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-408 Aleksandrów,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6875002
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Aleksandrów
  23-408 Aleksandrów, woj. lubelskie
  tel. 084 6875002
  REGON: 95001432800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Koordynatora projektu w ramach realizacji projektu pn. Dla przyszłości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi w zakresie wykonywania funkcji Koordynatora projektu w projekcie pn. Dla przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie obejmuje: - Pełnienie funkcji koordynatora projektu Dla przyszłości - 425 godzin Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: - zarządzanie i nadzorowanie realizacji wszystkich etapów projektu, - nadzór nad realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym i przepisami unijnymi oraz krajowymi w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), w tym m.in. wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków POKL, - przygotowanie materiałów do promocji, informacja i promocja projektu, - spotkania z rodzicami, - kontrola nad prowadzeniem zajęć dydaktycznych w szkole, - pomoc specjaliście ds. rozliczeń finansowych przy zakupie materiałów dydaktycznych i doposażenia, - zapewnienia terminowej realizacji zadań wynikających z harmonogramu realizacji projektu, - weryfikowanie dokumentów, które powstały w projekcie, pod względem merytorycznym, - nadzór nad bieżącą dokumentacją projektu, - reprezentowania projektu na zewnątrz, - dbałość o zgodność wszystkich działań z wytycznymi POKL, - wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Zamawiającego związanych z projektem, - umieszczanie obowiązujących logotypów na wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - realizacja monitoringu i ewaluacji, - archiwizacja dokumentacji, - weryfikacja kwalifikowalności uczestników, - przestrzeganie realizacji harmonogramu projektu, - nadzór nad rzetelnym i terminowym sporządzaniem wniosku o płatność, - wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Zamawiającego związanych z projektem, Wykonawca zatrudniony będzie na podstawie umowy zlecenia. Wykonywać swoją pracę będzie w wymiarze 50 godzin w miesiącu. W przypadku podpisania umowy w trakcie miesiąca wysokość wynagrodzenia zostanie obliczona proporcjonalnie do ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu. Wykonawców obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w zakresie realizacji projektu udostępni pomieszczenia, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały biurowe do druku i korespondencji celem należytego wykonania umowy. UWAGA W przypadku gdy zamówienie wykonywać będzie osoba zaangażowana w więcej niż jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) to jej łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie. 1. Miejscem realizacji zamówienia jest : a) siedziba Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie. Adres Szkoły: Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie, Aleksandrów Pierwszy 104, 23-408 Aleksandrów 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do: a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, b) sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu zgłaszania uwag. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 6. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 7. Wynagrodzenie wykonawcy współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL 8. Wykonawca zatrudniony zostanie na podstawie umowy zlecenie. 9. Zamawiający wymaga od Koordynatora projektu by był dwa dni w tygodniu (w którym trwają zajęcia w szkole) w szkole Podstawowej w Aleksandrowie. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do stawienia się na konsultacje we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w terminie do 24 godz. od powiadomienia np. telefonicznego. 10. Zamawiający ustanawia płatnika którym będzie Urząd Gminy w Aleksandrowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugaleksandrow.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach