Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Osieczna

Gmina Osieczna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-242 Osieczna, pl. 1000-lecia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 5881468 , fax. +48 58 5881478
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osieczna
  pl. 1000-lecia 1
  83-242 Osieczna, woj. pomorskie
  tel. +48 58 5881468, fax. +48 58 5881478
  REGON: 19167573500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugosieczna.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Osieczna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Aglomeracji Osieczna”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa na podstawie umowy nr RPPM.11.03.00-22-0018/17-00. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zaprojektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Przedsięwzięciem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Osieczna” Szczegółowy zakres inwestycji nad którymi Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór, opisany został w Programach Funkcjonalno-Użytkowych. Szczegółowy zakres usługi oraz wymagania dla Inżyniera Kontraktu zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy) 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy BS Lubichowo. nr Konta 84 8341 0000 0000 0156 2000 0007 z adnotacją „wadium – „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (…)” - Nr sprawy IZP.271.2.2019 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669). UWAGA! Zamawiający nie posiada kasy w związku z czym brak jest możliwości wpłaty wadium w postaci pieniądza bezpośrednio w kasie. 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie natomiast potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ. 3) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów – jeśli dotyczy (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ). 4) Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) – 20) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)–2) ustawy Pzp, podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności – jeśli dotyczy. 5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 6) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – Zamawiający może wezwać do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa Wykonawcę w sytuacji gdy ten złoży pełnomocnictwo w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa). 7) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ). UWAGA: powyższe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania tj. dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (http://ugosieczna.bip.gov.pl pod nr IZP.271.2.2019) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach