Przetargi.pl
Budowa dojazdu pożarowego nr 25 w Leśnictwie Barcino

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino ogłasza przetarg

 • Adres: 77-230 Kępice, ul. Sikorskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 576 671 , fax. 598 576 951
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino
  ul. Sikorskiego 11
  77-230 Kępice, woj. pomorskie
  tel. 598 576 671, fax. 598 576 951
  REGON: 77052826500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.warcino.szczecinek.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dojazdu pożarowego nr 25 w Leśnictwie Barcino
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa dojazdu pożarowego nr 25 w leśnictwie Barcino w km 2+256,90 do 2+766,00 wraz z budową mostu przez rzekę Bystrzenicę, wykonaniem 2 mijanek oraz zjazdów, zgodnie z załączoną dokumentacją tj. projektem budowlanym, zmianą do projektu budowlanego, projektem wykonawczym oraz STWiORB. W zakres zamówienia wchodzą m.in.: roboty przygotowawcze tj. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; roboty ziemne tj. wykonanie nasypów wraz z poboczami; wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm (kruszywo z recyklingu 0/63 mm), wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/45 mm; wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm; roboty wykończeniowe tj. plantowanie poboczy, zamontowanie słupków prowadzących drogowych U-1a, zamontowanie barier stalowych ochronnych SP-06; wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; roboty budowlane związane z budową mostu znajdującego się w ciągu dojazdu pożarowego i przechodzącego przez rzekę Bystrzenica tj: wbijanie ścianek szczelnych stalowych o dł. 4 m , wykonanie wykopów oraz przekopów, wbijanie pali stalowych, betonowanie wypełnienia rur betonem C20/25, betonowanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15, deskowanie podpór, przygotowanie na budowie zbrojenia pali, podpór i wieńca, montaż zbrojenia pali, podpór i wieńca, betonowanie podpór i wieńca z betonu C25/30, wykonanie izolacji powłokowych- I i II warstwa, wyciąganie ścianek szczelnych stalowych wbitych na głębokość do 4 m, zasypaniem wykopów pod podpory gruntem z wykopów, zagęszczenie wykopów pod podpory, montaż konstrukcji stalowej o świetle poziomym B=6,45 m i świetle pionowym h=2,6 m z blach falistych gr. 7,00 mm zabezpieczonych cynkiem, zabetonowanie wnęki zaprawą niskoskurczową, ręczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem konstrukcji stalowej, ułożenie geomembrany, ułożenie geowłókniny, plantowanie skarp nasypu, humusowanie skarp warstwą humusu z obsianiem, wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3 lit. b) - e) (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BGŻ BNP PARIBAS, nr konta 65 2030 0045 1110 0000 0093 6440. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 3 lit. b) - e) wykonawca składa wraz z ofertą. 10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3 lit. b) - e), jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „Budowa dojazdu pożarowego nr 25 w Leśnictwie Barcino”, oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZG.270.8.2019.MM. 11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6. 14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp składa się w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach