Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania Budowa sali audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6419200 , fax. 074 6419202
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  ul. Zamkowa 4 4
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6419200, fax. 074 6419202
  REGON: 89104116700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania Budowa sali audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji Budowa sali audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić inwestycję zgodnie z
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000 zł. (słownie: osiem tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert tj. nie później niż do dnia 06.05. 2009 roku, do godz.10.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu przetargowym: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 2) Spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jako dowód spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawcy działającego w ramach spółki prawa handlowego obowiązuje załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku podmiotów zorganizowanych w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników zobowiązany jest dołączyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy informacje przedstawione w rejestrze lub wypisie stracą ważność z powodu uchwalenia stosownych uchwał wspólników, bądź akcjonariuszy, a zmiany te nie zostały jeszcze umieszczone w rejestrze, należy dołączyć do oferty kopie w/w uchwał 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 3 Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie sprawowania funkcji inwestora zastępczego obejmującego weryfikację dokumentacji kosztorysowych, projektowych, nadzorowanie robót budowlano-montażowych dla budynków użyteczności publicznej w okresie ostatnich 3 lat o wartości nie mniejszej niż 5 mln zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Wykonawca musi dysponować co najmniej niżej wymienionymi osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia: a)uprawnienia osoby przewidywanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej wraz z zaświadczeniem o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, b)uprawnienia osób przewidywanych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych wraz z zaświadczeniami o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa c)uprawnienia osoby przewidywanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z zaświadczeniem o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 5.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia poświadczający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej 6. Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pwsz.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach