Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robót polegających na rozbudowie ulicy Malinowej w Zieleniewie

Gmina Kołobrzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 524 848 , fax. 943 530 455
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kołobrzeg
  ul. Trzebiatowska
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 524 848, fax. 943 530 455
  REGON: 33092071300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.kolobrzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robót polegających na rozbudowie ulicy Malinowej w Zieleniewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Stworzenie bajpasu drogi wojewódzkiej nr 102 poprzez rozbudowę ul. Malinowej w Zieleniewie” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z zakresem robót konieczny będzie nadzór w następujących specjalnościach: - drogowej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: a) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych b) elektrycznych i elektroenergetycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach