Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych i elektrycznych zlecanych przez Gminę Miejską Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6165482, 6165469 , fax. 12 6165428
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
  ul. Józefińska 14/002 14/002
  30-529 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6165482, 6165469, fax. 12 6165428
  REGON: 35150530800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych i elektrycznych zlecanych przez Gminę Miejską Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w tym: 1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych (część I i II), elektrycznych (część III) zlecanych przez zamawiającego w rozumieniu art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 290), 2) sporządzenie ekspertyzy - sprawdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta (nie dotyczy sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 290), 3) przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu określenie nieprawidłowości w budynkach/lokalach wskazanych przez zamawiającego oraz sposobu ich usunięcia, 4) sporządzenie ekspertyz dotyczących możliwości przystosowania lokali nowo pozyskanych przez zamawiającego na potrzeby prowadzonej działalności, stanowiącą podstawę do złożenia wniosku o zmianę sposobu użytkowania. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy wskazanego w rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania do dnia 31 stycznia 2020 roku. Wykonawca będzie realizował umowę: 1) w zakresie nadzoru inwestorskiego: w terminie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych bez wad, dla każdej roboty budowlanej oddzielnie; 2) w zakresie sprawdzenia dokumentacji projektowej: do 14 dni od daty protokolarnego przekazania dokumentacji wykonawcy lub przesłania jej w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany w umowie; 3) w zakresie wizji lokalnych: do 7 dni od daty przesłania zlecenia na dokonanie wizji; 4) w zakresie opinii dotyczących budynków/lokali: do 7 dni od daty przesłania zlecenia opracowania opinii. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają: specyfikacja oraz umowa, której wzór stanowi załącznik numer 2 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach