Przetargi.pl
BZP.271.75.2015 pełnienie w 2016 r. funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonywanie usług doradczych w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane

Gmina Miasta Zakopane ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. T. Kościuszki 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2020448 , fax. 018 2020448
 • Data zamieszczenia: 2015-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Zakopane
  ul. T. Kościuszki 13 13
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2020448, fax. 018 2020448
  REGON: 00065494800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP.271.75.2015 pełnienie w 2016 r. funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonywanie usług doradczych w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonywanie usług doradczych w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane. 3.1.Zakres obowiązków wykonawcy obejmuje: 1)uczestnictwo w wizjach lokalnych w sprawach dotyczących napraw, konserwacji lub remontów, udzielanie niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi, sporządzanie stosownych notatek służbowych, protokołów z wizji, opinii itp., 2)sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją zadań remontowych, konserwacji i napraw prowadzonych na nieruchomościach znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane, 3)wykonywanie poleceń i wskazówek Zleceniodawcy, 4)monitorowanie i informowanie na bieżąco Zleceniodawcy o nieprawidłowościach, usterkach lub potrzebach remontowych zauważonych na nieruchomościach określonych w Załączniku nr 2 do umowy, 5)przygotowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej (kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, STWiORB, szkice, rysunki) dla realizacji drobnych zadań remontowych (o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro) w obrębie gminnego zasobu, 6)sporządzanie protokołów odbioru robót budowlanych, 7)opracowywanie i składanie zgłoszeń robót budowlanych, 8)organizowanie przeglądów gwarancyjnych oraz sporządzanie stosownych protokołów, 9)prowadzenie w siedzibie Zleceniodawcy książek obiektów budowlanych znajdujących się w gminnym zasobie, 10)uczestniczenie w wizjach, kontrolach i przeglądach okresowych gminnych nieruchomości oraz weryfikowanie prawidłowości sporządzenia protokołów wymaganych ustawą Prawo budowlane, 11)najpóźniej w terminie 1 roku od daty sporządzenia ostatniego protokołu, przeprowadzanie okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu wraz ze sporządzeniem protokołu (przeglądy 1-roczne), 12)przeprowadzanie okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia wraz ze sporządzeniem protokołu (przeglądy 5-letnie), 13)sporządzenie planu remontów i modernizacji zasobu. 3.2.Wykonawca ma wyrazić zgodę na co najmniej 14 dniowy termin płatności faktury. 3.3. Wykaz nieruchomości objętych nadzorem stanowi załącznik do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości 500,00 zł( słownie: pięćset złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.1804). Wadium przetargowe w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Zakopane w PEKAO S.A. w Zakopanem nr: 85124047481111000048718666 Wadium ma znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj.11 grudnia 2015 r. do godz. 12°° Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. 11 grudnia 2015r. do godz. 12°° w Biurze ds. zamówień publicznych pok. nr 7 (parter). UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatnosci faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakopane.eu pod linkiem Zamówienia publiczne postępowania poniżej wartości art.11.8
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach