Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim"

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Stary Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI
  Stary Rynek 1
  62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  REGON: 631259382
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.wlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczeń) oraz pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego (ich czynności na budowie) specjalności instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej sanitarnej.Zakres nadzoru:1) docieplenie ścian zewnętrznych - metodą BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 5 cm (λ ≤ 0,040 W/mK, TR100),2) docieplenie ścian zewnętrznych w części cokołowej (min. 20 cm poniżej terenu) - metodą BSO z zastosowaniem styropianu wodoodpornego gr. 5 cm (λ ≤ 0,031 W/mK),3) stropodach docieplenie styropapą gr. 10cm (λ ≤ 0,040 W/mK) - za wyjątkiem obu sal gimnastycznych i dachu budynku głównego,4) stropodach budynku głównego docieplić wełną skalną gr.10cm (λ ≤ 0,040 W/mK),5) wymiana okien na nowe PCV o współczynniku przenikania ciepła Umax ≤ 0,9 W/m2K - okna w kolorze białym,6) wymiana drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła Umax ≤ 1,3 W/m2K,7) docieplenie ściany oddzielenia ppoż. wełną mineralną gr. 16 cm (λ ≤ 0,040 W/mK).Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych).Zakres nadzoru:1) instalacja centralnego ogrzewania (wymiana przewodów i punktów grzewczych),2) technologia kotłowni.Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).Zakres nadzoru:1) instalację oświetlenia (wymiana punktów oświetlenia),2) instalację kotłowni,3) alternatywne źródło energii instalacja PV.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 Ustawy mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:1) Zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca:a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 nadzory inwestorskie w specjalności:Część 1. W specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń) - budowa/przebudowa/remont budynku o wartości nadzorowanych robót budowlanych minimum 3.000.000,00 zł brutto każda,Część 2. W specjalności instalacyjnej (sanitarnej) - budowa/przebudowa/remont instalacji sanitarnych w budynku o wartości nadzorowanych robót budowlanych minimum 300.000,00 zł brutto każda,Część 3. W specjalności instalacyjnej (elektrycznej) - budowa/przebudowa/remont instalacji elektrycznej w budynku o wartości robót budowlanych minimum 100.000,00 zł brutto każda,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.b) dysponuje osobami do wykonania zamówienia, które posiadają wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności:Część 1 - konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń),Część 2 - instalacyjnej sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),Część 3 - instalacyjnej elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych),lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz są uprawnione do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:Część 1- konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń),Część 2 - instalacyjnej sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),Część 3 - instalacyjnej elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach