Przetargi.pl
Działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin

GMINA JAROCIN ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 749 95 02 , fax. 62 747 22 25
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA JAROCIN
  AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 62 749 95 02, fax. 62 747 22 25
  REGON: 250854702
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin, mające na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej o działaniach podejmowanych przez Gminę i kreowanie jej pozytywnego wizerunku.2. Wszystkie materiały promocyjne oraz projekty graficzne muszą zawierać logo lub herb Gminy Jarocin, które dostępne są dla Wykonawcy na portalu www.jarocin.pl w zakładce: Menu - O Jarocinie, chyba że Zamawiający wskaże inne wymagane oznakowanie. 3. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedstawić projekt materiałów promocyjnych oraz projektów graficznych do akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest do znakowania gadżetów i materiałów promocyjnych z zachowaniem pełniej kolorystyki lub wersji jednokolorowej logo lub herbu Gminy Jarocin.4. Treści komunikatów, oświadczeń, informacji przygotowywanych i publikowanych przez Wykonawcę musi być każdorazowo uzgadniania z Zamawiającym.5. Wykonawca zobowiązany jest do otrzymania akceptacji zgody Zamawiającego na lokalizację poszczególnych billboardów.6. Wykonawca zobowiązany jest do podania osoby do kontaktu wraz z jej numeru komórkowego, który będzie dostępny dla Zamawiającego w gotowości od godz. 6.00 do 22.00 od poniedziałku do niedzieli. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania osoby do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą.7. Wykonawca zobowiązany jest do reagowania w ciągu maksymalnie do 30 minut od czasu otrzymania od Zamawiającego informacji na zaistniałe zdarzenie. Reakcja może polegać na przybyciu do siedziby Zamawiającego lub zamieszczeniu informacji na profilu społecznościowym Gminy Jarocin, przygotowaniu i rozesłaniu komunikatu prasowego (do mediów uzgodnionych z Zamawiającym), przygotowaniu przemówienia lub pisma okolicznościowego oraz informacji lub zwołaniu konferencji prasowej (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). Ww. treści muszą być każdorazowo uzgadniane i zaakceptowane przez Zamawiającego.8. Wszystkie materiały lub informacje przygotowywane w ramach zamówienia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania osób, które bezpośrednio w imieniu Zamawiającego będą dokonywały akceptacji projektów.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 11 do SWZ.10. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 22 46 20 00-6 Materiały reklamowe92 11 12 50-9 Produkcja filmów informacyjnych22 30 00 00-3 Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki30 19 97 92-8 Kalendarze79 34 00 00-9 Usługi reklamowe i marketingowe22 20 00 00-2 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 22 10 00 00-1 Drukowane książki, broszury i ulotki92 21 00 00-6 Usługi radiowe79 34 11 00-7 Doradcze usługi reklamowe 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. Biorąc pod uwagę charakter przedmiotu zamówienia stwierdzić należy, że jest on niepodzielny. Podział realizacji zamówienia na części spowodowałby zwiększenie kosztów, trudności realizacyjne oraz ryzyko opóźnienia terminów, jak również miałby charakter sztuczny i niecelowy. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodoweja) Wykonawcy:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę na zamówienie jednostki samorządu terytorialnego, obejmującą:- redagowania artykułów prasowych – 250 szt.- przeprowadzenia kampanii reklamowych na wielkoformatowych nośnikach reklamowych typu bilbord – 12 szt.- przeprowadzenia kampanii promocyjno-reklamowych w radiu (produkcja i emisja spotów radiowych) - 12 szt.- kompleksowego prowadzenia kanałów w mediach społecznościowych na portalach Facebook i Instagram – min. 150 postów i 100 relacji- opracowaniu i wydruku materiałów promocyjno-informacyjnych:o ulotka (format dowolny) – 3 szt.o informator (co najmniej 16 stron, format min. A4) – 3 szt.Wykonawca w wykazie usług wskaże nazwę JST na rzecz której świadczona była usługa oraz adres strony internetowej/portalu informacyjnego.b) Osób:- Eksperta 1 – osobę posiadającą minimum 3 – letnie doświadczenie w przygotowaniu materiałów prasowych o tematyce dotyczącej działalności samorządu terytorialnego oraz posiadającą minimum 6 – miesięczne doświadczenie w pracy w redakcji gazety lub czasopisma;- Eksperta 2 – osobę posiadającą minimum 3 – letnie doświadczenie we współpracy z dziennikarzami/redakcjami gazet, czasopism, rozgłośni radiowych i telewizyjnych oraz w organizacji minimum 10 konferencji prasowych, w tym co najmniej 2 konferencji prasowych o zasięgu ogólnopolskim oraz samodzielnym prowadzeniu profili samorządowych w mediach społecznościowych przez okres minimum 1 roku;- Eksperta 3 – osobę posiadającą minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy w redakcji gazety lub czasopisma oraz internetowego portalu informacyjnego;- Eksperta 4 – osoba posiadająca doświadczenie w tworzeniu projektów graficznych oraz materiałów wideo na zlecenie samorządu terytorialnego w postaci:o grafik – min. 10 szt.o reklam na bilbordy – min. 10 szt.o zdjęć – min. 10 szt.o wideo – min. 10 szt.Pod pojęciem projektów grafik należy rozumieć projekt plakatu, ogłoszenia, grafiki do kampanii w mediach społecznościowych, infografik itp.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcyw inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach