Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Termomedernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie

Gmina Dobrzyń nad Wisłą ogłasza przetarg

 • Adres: 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, Szkolna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 253 05 00, , fax. 54 2531006
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzyń nad Wisłą
  Szkolna 1
  87-610 Dobrzyń nad Wisłą, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 253 05 00, , fax. 54 2531006
  REGON: 00052743490991
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobrzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Termomedernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego. Zamawiający wskazuje, że dokumentację techniczną dla zadania można pozyskać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.bip.dobrzyn.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=235
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach