Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz.

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-022 Dobrcz, ul. Jesionowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3818924, 3818992 , fax. 523 818 924
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu
  ul. Jesionowa 9
  86-022 Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3818924, 3818992, fax. 523 818 924
  REGON: 62366455000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrcz.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotomierz ul. Nad Torem: - kolektor grawitacyjny fi 200 mm - 212,13 mb, -kolektor tłoczny fi 110 mm - 113,61 mb, - tłocznia kanalizacyjna - 1 szt, - przyłącza kanlizacyjna fi 40 mm - 12 szt. B. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsowości Kotomierz II - kolektor grawitacyjny fi 200 mm - 703,04 mb, - kolektor tłoczny fi 110 mm - 1686,00 mb, - tłocznia kanalizacyjna - 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część A : 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych). Część B : 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 04 8142 0007 0500 1081 2000 0102 z dopiskiem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz (część A, B ), nr sprawy: ZUK_P 1/2020
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej www.dobrcz.bip.net.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 2 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie może złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach