Przetargi.pl
Dostawa akcesoriów do sprzętu i aparatury medycznej,

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3256735, 3256609 , fax. 523 256 606
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  ul. Seminaryjna 1
  85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3256735, 3256609, fax. 523 256 606
  REGON: 92356930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów do sprzętu i aparatury medycznej,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzętu i aparatury medycznej, która obejmuje: Pakiet 1 – Akcesoria do badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu; Pakiet 2 – Maska ustno-nosowa z podpora czołową i akcesoria; Pakiet 3 – Maska ustno-nosowa bez podpory czołowej i akcesoria; Pakiet 4 – Filtr jednorazowy antybakteryjny do respiratora Trilogy 100 i BIPAP A-40; Pakiet 5 – Uprzęże do maski Pico; Pakiet 6 – Filtr wielokrotnego użytku do aparatu CPAP DreamStation firmy Philips Respironics; Pakiet 7 – Maska ustno-nosowa z podporą czołową i akcesoria; Pakiet 8 – Maska pełnotwarzowa z systemem wydechowym i akcesoria; Pakiet 9 – Maska ustno-nosowa i akcesoria. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają załączniki nr od 1-1 do 1-9 do SIWZ (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia). 3. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 186), lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5 maja 2017 r., str. 1 ze zm.). – dotyczy Pakietu 1, Pakietu 2 poz. 1, Pakietu 3 poz. 1, Pakietu 4, Pakietu 7 poz. 1, Pakietu 8 poz. 1 i Pakietu 9 poz. 1. 4. Przedmiot zamówienia określony w Pakiecie 2 poz. 1 i 3, Pakiecie 3 poz. 1 i 3, Pakiecie 7 poz. 1 i 3, Pakiecie 8 poz. 1 i Pakiecie 9 poz. 1 musi podlegać obowiązującym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy procesom dekontaminacji, zachodzącym w warunkach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny z urządzeniami, dla których jest przeznaczony, zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia. 6. Zaoferowany przedmiot zamówienia w ramach Pakietu 1 i 4 będzie podlegał weryfikacji pod względem jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia na podstawie dostarczonych, na wezwanie Zamawiającego, próbek, zgodnie z pkt. 10.7 SIWZ. Ponadto, po ewentualnym zawarciu umowy, próbki będą służyły do porównywania zgodności kolejnych partii towaru z umową. 7. Szczegółowe zasady realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy. 2.1. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia ( zał. nr 1-…SIWZ). 2.2. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 2 SIWZ). 2.3. Pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną