Przetargi.pl
Serwis pogwarancyjny zasilaczy bezprzerwowych UPS - 4 lata

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85-667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsd.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis pogwarancyjny zasilaczy bezprzerwowych UPS - 4 lata
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej – Zasilaczy bezprzerwowych UPS. Obsługa serwisowa polega na wykonaniu przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów i materiałów eksploatacyjnych. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta. Serwis pogwarancyjny zasilaczy bezprzerwowych UPS, szczegółowy zakres i sposób wykonywania usługi: Zakres prac: Wykaz urządzeń technicznych objętych usługą serwisową pogwarancyjną: Lp. Producent Nazwa pakietu Uwagi/zawartość pakietu 3. EST Energy Zasilanie bezprzerwowe UPS - falowniki Protect 3M 80kVA 2 szt. Protect 3M 120 kVA 2 szt. Ester DSP 340 40 kVA 1 szt. Ester DSP 320 20 kVA 1 szt. Opis czynności dotyczących urządzeń i instalacji podlegających okresowym przeglądom technicznynm Lp. Parametr Wymóg 1. Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadjących określony czasokres pracy) w zakresie zalecanym przez producenta DTR Tak 2. Dozwolone jest dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części a także zgody Zamawiającego do ich zastosowania przy naprawie lub przeglądzie Tak 3. Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych Tak 4. Zakres prac: - sprawdzenie stanu czystości UPS i akumulatorów – oczyszczenie - sprawdzenie poprawności i trwałości połączeń elektrycznych elementów zasilaczy - kontrola czystości filtrów powietrza – ewentualna wymiana - kontrola pracy wentylatorów - pomiar napięcia baterii oraz pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów - pomiar napięć wyjściowych UPS - próby funkcjonalne działania zasilacza UPS - sprawdzenie styków elementów zasilania - sprawdzenie ustawień sterowania i automatyki Tak
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2.1 Zdolności technicznej lub zawodowej Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje:  Co najmniej 1 pracownikiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, mającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisu urządzeń i instalacji technicznych. Pracownik Wykonawcy musi posiadać odpowiednie uprawnienia, zgodnie z wykazem uprawnień – świadectw kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 roku; nr 89; poz. 828 z późniejszymi zmianami) następujące uprawnienia: Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Warunek zostanie spełniony jeżeli: - Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) realizował lub realizuje co najmniej 1 usługę serwisu pogwarancyjnego urządzeń i instalacji technicznych zgodnej z przedmiotem zamówienia. 2.2 Sytuacji ekonomiczno- finansowej: Warunek zostanie spełniony jeżeli:  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną polisy OC minimum 65.000,00 zł,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach