Przetargi.pl
Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie – Krosno, klasztor O.O. Franciszkanów, mur od strony ul. Fortecznej (XVIII w., rekonstrukcja XX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie (...)

Gmina Miasto Krosno ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, Lwowska 28a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Krosno
  Lwowska 28a
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  REGON: 370440809
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie – Krosno, klasztor O.O. Franciszkanów, mur od strony ul. Fortecznej (XVIII w., rekonstrukcja XX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie (...)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego pełniącego funkcję ogrodzenia terenu klasztoru O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej wraz z budową ściany oporowej na działkach o numerach ewidencyjnych 2139/1, 2126 położonych w Krośnie (obręb: Śródmieście). Powyższe przedsięwzięcie inwestycyjne będzie polegać na: a) rozbiórce istniejącego muru ceglanego wraz z fundamentami na długości około 56 m, b) budowie ściany oporowej (zabezpieczenie zbocza) na przestrzennej ściance palowej z mikropali ϕ 300 mm zbrojonych kształtownikami stalowymi (44 szt.), c) odbudowie zabytkowego muru ceglanego na długości około 56 m, d) budowie drenażu wzdłużnego (urządzenia melioracji wodnej) na długości muru objętego opracowaniem wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej ϕ 200 mm z PVC,e) odbudowie nasypu za murem oporowym (od strony klasztoru), f) zabezpieczeniu rurami osłonowymi (dwudzielnymi) istniejących kabli elektroenergetycznych w miejscach kolizji, g) zabezpieczeniu rurą osłonową stalową dwudzielną kanalizacji sanitarnej ks 200, h) odbudowie nawierzchni chodnika, rozebranego w celu wykonania robót j.w;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym do SWZ Projekcie budowlanym, Projekcie wykonawczym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.Uwaga! Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta, pod warunkiem że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej.Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, każdemu z tych wskazań towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.Wykonawcy przygotowując ofertę muszą wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia takiej organizacji robót, aby zapewnić prawidłowe pod względem bezpieczeństwa zabezpieczenie terenu wykonywanych robót.2. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty ziemne, zbrojarskie, betoniarskie oraz roboty murarskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach