Przetargi.pl
OSI.271.03.2015 Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic na osiedlu w Mielnie

Gmina Mielno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-032 Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 10
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3459830 , fax. 094 3459834
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mielno
  ul. Bolesława Chrobrego 10 10
  76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3459830, fax. 094 3459834
  REGON: 33092065300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielno.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OSI.271.03.2015 Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic na osiedlu w Mielnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej, w skład której wchodzi:- dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129); - kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004, Nr 130, poz. 1389). Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi zostać sporządzona zgodnie z treścią art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do dokonania jednej bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wchodzącego w zakres przedmiotu niniejszego postępowania. Przedmiotem zamówienia objęte są drogi gminne w m. Mielno: ul. Szkolna ( dł. 130 mb ), ul. Kwiatowa ( dwa odcinki: dł. 195mb + 235 mb ), ul. Niezapominajek ( dł. 190 mb ), ul. Róż ( dł. 95 mb ), ul. Jaracza ( dł. 105 mb ). W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać pełnobranżowy projekt budowlany obejmujący: - branżę drogową - która zawierać będzie rozwiązanie projektowe w/w ulic o nawierzchni z kostki betonowej - branżę sanitarną - która zawierać będzie projekt kanalizacji deszczowej w w/w ulicach, rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części ul. Kwiatowej ). Projektowaną kanalizację deszczową należy włączyć do istniejących sieci deszczowych w ulicach bezpośrednio sąsiadujących z drogami objętymi zamówieniem - branżę elektryczną - która zawierać będzie projekt oświetlenia ulicznego (ewentualna przebudowa istniejącego oświetlenia, budowa nowych linii oświetleniowych w części ul. Kwiatowej i Jaracza z niezależnymi szafkami oświetleniowymi ) - projekt usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą Na zakres opracowania dokumentacji składa się: 1) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (mapy do celów projektowych) niezbędnych do realizacji zadania, 2) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektu przebudowy dróg gminnych, 3) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzenie wód opadowych z utwardzonego terenu, 4) uzyskanie warunków technicznych dla potrzeb wykonania nowych obiektów lub usunięcia ewentualnych kolizji, 5) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunków gruntowych 6) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego (obejmującego wszystkie w/w branże ) 7) opracowanie i uzgodnienie kompletnego projektu stałej organizacji ruchu 8) opracowanie wycenionych przedmiarów robót 9) opracowanie kosztorysu inwestorskiego 10) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 11) uzyskanie pozwolenia na budowę na realizację inwestycji Dokumentacja projektowa obejmować będzie: a. Projekt budowlany - 5 egz. ( 3 egz. - Zamawiający, 2 egz. - Starostwo ) b. Projekt wykonawczy - 3 egz., c. Kosztorysy inwestorskie - po 1 egz., dla każdej branży d. Przedmiary robót - po 2 egz. dla każdej branży, e. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po 3 egz. dla każdej branży, f. Projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz. ( 2 egz.- Zamawiający, 1 egz. Starostwo ) Elementy wskazane w ust. 1 pkt. 1 ppkt a - e przekazane zostaną na nośniku elektronicznym w formacie wskazanym przez Zamawiającego. Dokumentację kosztorysową należy wykonać dla poszczególnych ulic jako odrębne opracowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mielno.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach