Przetargi.pl
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej w Chojnie wraz z budową kanalizacji sanitarnej.

Powiat Gryfiński ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4045000 , fax. 091 4163002
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gryfiński
  ul. Sprzymierzonych 4 4
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4045000, fax. 091 4163002
  REGON: 81168396500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfino.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej w Chojnie wraz z budową kanalizacji sanitarnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przebudowa ulicy Jagiellońskiej od skrzyżowania z ul.Kościuszki do skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego zakończenie przebudowy na wysokości stacji paliw Orlenu, łączna długość przebudowywanego odcinka wynosi 720 mb. 2. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D30 do studni D40 oraz od studni D65,6 do studni D72 wraz z wykonaniem włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej studni w ulicy Wilsona. 3. Budowy kanalizacji sanitarnej z rur ? 200 PVC na odcinku o długości 649,76 mb. od studni S28 - S110 oraz S115 - S124 z wykonaniem przyłączy z rur ? 160 PVC o długości 694,01 mb. Powiat Gryfiński prowadzi postępowanie przetargowe w imieniu 2-ch zamawiających tj. Powiatu Gryfińskiego w zakresie przebudowy drogi i budowy kanalizacji deszczowej oraz w imieniu Gminy Chojna w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na mocy podpisanego Porozumienia Nr 7/ZD/2015 z dnia 15.01.2015r. Powiat Gryfiński posiada kompletną dokumentację techniczną planowanej inwestycji o nazwie Projekt Przebudowy ulic powiatowych Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Żółkiewskiego w mieście Chojna opracowaną przez KOMPLET INWEST s.j. Tomasz Granops i Elżbieta Prażanowska-Nieboj, Al.11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp. w postaci: Projekt budowlano - wykonawczy - branża drogowa; Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji deszczowej; Gmina Chojna posiada kompletną dokumentację techniczną planowanej inwestycji o nazwie Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w ul.Dworcowej, Jagiellońskiej, opracowaną przez Biuro Projektowo - Consultingowe PROEKO s.c. ul.Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin w postaci: Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ul.Jagiellońskiej - odcinek w starej jezdni od ul.Prusa do stacji Orlen.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 432331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 lub w innej formie dopuszczonej ustawą tj. w: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - gwarancjach bankowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wadium zostanie uznane za wniesione jeżeli wpłynie na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gryfino.powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną