Przetargi.pl
Orlik w Maciejowie - kontynuacja budowy drogi dojazdowej do obiektu ORLIK 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów, realizowany w ramach ZBP Edycja 2018, projekt nr P0007

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, Kasprowicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 277 68 00 , fax. 32 277 68 01
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
  Kasprowicza 8
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 277 68 00, fax. 32 277 68 01
  REGON: 24278353000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/%20/bip/487/95?o=tp1&e=s|95

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Orlik w Maciejowie - kontynuacja budowy drogi dojazdowej do obiektu ORLIK 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów, realizowany w ramach ZBP Edycja 2018, projekt nr P0007
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na kontynuacji budowy drogi dojazdowej i przebudowie miejsc postojowych do obiektu sportowo - rekreacyjnego ORLIK 2012 na terenie Parku Rodzinnego w Zabrzu Maciejowie. Zamówienie jest realizowane w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego Edycja 2018, projekt nr P0007. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:  Wykonanie drogi dojazdowej do obiektu ORLIK 2012 o długości 113,6 mb i wydzielenie miejsc parkingowych na powierzchni 27,7m2 na terenie Parku Rodzinnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm;  Prace rozbiórkowe związane z istniejącą struktura drogową;  Roboty ziemne dotyczące podbudowy drogowej;  Roboty wykończeniowe, zabudowa małej architektury: słupki do znaków drogowych, ławki, kosze na śmieci.  wykonanie zabezpieczenia infrastruktury podziemnej tj. sieci energetycznej i gazowej będącej w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją poprzez ułożenie rury osłonowej dwudzielnej Ø160 Przewidywana inwestycja jest projektowana w istniejącym śladzie do obiektu ORLIK 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów. Prace wymagają poprawy stanu istniejącego, z wykonaniem podbudowy i nowej nawierzchni z krawężnikami i elementami małej architektury. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Części III SIWZ, na którą składają się następujące dokumenty: a) CZĘŚĆ III/1 Dokumentacja Projektowa (DP); b) CZĘŚĆ III/2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); c) CZĘŚĆ III/3 Przedmiar Robót oraz we wzorze umowy (CZĘŚĆ II SIWZ). Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Gwarancja i rękojmia – minimalny okres 36 miesięcy. Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą, jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, d) wskazanie sumy gwarancyjnej, e) określenie terminu ważności gwarancji, f) zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Pzp”. 3) Postanowienia pkt. 11.2.2) niniejszej IDW stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 11.2.1)e) niniejszej IDW. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski 65 1050 1230 1000 0023 6062 8552 z dopiskiem: „Orlik w Maciejowie - kontynuacja budowy drogi dojazdowej do obiektu ORLIK 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów” 2) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 3) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć przed upływem terminu na składanie ofert w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze – pokój nr 14. Do oferty należy dołączyć kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Termin wniesienia wadium 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym powyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem zalecanym przez Zamawiającego, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Warunkiem koniecznym i wystarczającym jest uznanie (zaksięgowanie) środków na tym rachunku przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) wypełniony Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW; b) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej IDW; c) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej IDW; d) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; f) dowód wniesienia wadium; g) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie udostępnionego przedmiaru robót – na wzorze stanowiącym Część III/3 SIWZ; h) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach