Przetargi.pl
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 285 40 58 , fax. 32 384 54 04
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
  ul. Pyskowicka
  42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 285 40 58, fax. 32 384 54 04
  REGON: 24151294000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spólka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych z podziałem na 21 pakietów. Pakiet nr 1 - Dezynfekcja rąk; Pakiet nr 2 - Pielęgnacja rąk; Pakiet nr 3 - Dezynfekcja skóry; Pakiet nr 4 Dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych; Pakiet nr 5 - Dezynfekcja błon śluzowych; Pakiet nr 6 - Preparaty antyseptyczne na bazie jodu; Pakiet nr 7 - Dezynfekcja i mycie endoskopów ręczne; Pakiet nr 8 - Dezynfekcja i mycie endoskopów w myjni – dezynfektorze OLYMPUS EUROPE mini ETD 2; Pakiet nr 9 - Dezynfekcja i mycie endoskopów w myjni – dezynfektorze OLYMPUS EUROPE ETD 4; Pakiet nr 10 - Proszkowe preparaty dezynfekcyjne; Pakiet nr 11 - Preparaty ponadtlenkowe do płukania ran o działaniu antybakteryjnym; Pakiet nr 12 - Gazik do dezynfekcji skóry; Pakiet nr 13 - Dezynfekcja powierzchni i wyrobów medycznych przy pomocy chusteczek dezynfekcyjnych; Pakiet nr 14 - Wyroby medyczne do dezynfekcji w aerozolu; Pakiet nr 15 - Preparaty dezynfekcyjne w postaci aktywnej piany; Pakiet nr 16 - Dezynfekcja manualna narzędzi, powierzchni, sprzętu medycznego; Pakiet nr 17 - Preparaty dezynfekcyjne sporobójcze; Pakiet nr 18 - Dezynfekcja i mycie narzędzi i sprzętu medycznego; Pakiet nr 19 - Preparaty antyseptyczne na bazie octenidyny; Pakiet nr 20 - Dezynfekcja sprzętu medycznego i powierzchni; Pakiet nr 21 - Proszek absorpcyjny. Dostawa wraz z transportem środków dezynfekcyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2.1 ÷ 2.21do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna także zawierać: 1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1; 2) Formularze cenowe – Załącznik Nr 2.1 ÷ 2.21 (w zależności na jaki pakiet Wykonawca składa ofertę); 3) Oświadczenie Wykonawcy art.25 ust.1 – Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ; 4) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie (jeżeli dotyczy); 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; 6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z pkt 8.2. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach