Przetargi.pl
Dostawy sprzętu jednorazowego użytku i leków

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4537110, 4537171 , fax. 324 555 325
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
  ul. Bracka 13
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 032 4537110, 4537171, fax. 324 555 325
  REGON: 29769000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wscp.wodzislaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sprzętu jednorazowego użytku i leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: 1. Akcesoria endoskopowe kompatybilne z bronchofiberoskopami optycznymi firmy Pentax typ FB-18V i FB-19IV oraz myjnią firmy Pauldrach Medical typ PXC 069, 2. Sprzęt jednorazowy, 3. Rękawice medyczne, 4. Ustniki spirometryczne z filtrem antybakteryjnym, 5. Dostawy leku Nivolumab, 6. Dostawy leku Pembrolizumab. Szczegółowy asortyment i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla Części nr 1,2,3,4: zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, Dla Części nr 5,6: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 499 z późniejszymi zmianami),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach