Przetargi.pl
Organizacja Sali konferencyjnej poprzez 1) adaptację pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną, 2) zakup i montaż sprzętu audiowizualnego, 3) zakup mebli do wyposażenia sali konferencyjnej

Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 7979317 , fax. (071) 7979318
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
  ul. Joannitów 6
  50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 7979317, fax. (071) 7979318
  REGON: 15447382000220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja Sali konferencyjnej poprzez 1) adaptację pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną, 2) zakup i montaż sprzętu audiowizualnego, 3) zakup mebli do wyposażenia sali konferencyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja Sali konferencyjnej w budynku A Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej DOW NFZ, przy ul. Joannitów 6 we Wrocławiu, poprzez: 1) adaptację pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną, 2) zakup i montaż sprzętu audiowizualnego, 3) zakup mebli do wyposażenia sali konferencyjnej wraz z ich montażem i ustawieniem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ, na który składają się: 1) projekty wykonawcze, 2) STWiORB, 3) przedmiary robót (druk pomocniczy). Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty w wysokościach: 1) adaptacja pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną - 198.385,00 zł brutto 2) zakup i montaż sprzętu audiowizualnego - 306.385,00 zł brutto 3) zakup mebli do wyposażenia sali konferencyjnej wraz z ich montażem i ustawieniem - 79.369,44
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.1. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5.2. Wadium musi być wniesione w wysokości: 14.000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy). 5.3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5.4. Jako termin wniesienia wadium pieniężnego uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa do terminu składania ofert. 5.5. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 26.04.2019 r. o godzinie 11:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach