Przetargi.pl
Dostawa druków biletowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Narodowe Forum Muzyki ogłasza przetarg

 • Adres: 50-071 Wrocław, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 343 85 28 , fax. 71 330 52 12
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Forum Muzyki
  Plac Wolności 1
  50-071 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 343 85 28, fax. 71 330 52 12
  REGON: 22414470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nfm.wroclaw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa druków biletowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków biletowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, a) konfekcja w składance dostosowanej do współpracy z drukarką TSC 247 Plus b) nakład – 150 000 sztuk, c) bilety dostarczone partiami do zamawiającego: 3 partie po 50 000 szt. w kartonikach pakowanych po 1000 sztuk. d) czas realizacji: zgodnie z ofertą wykonawcy jednak nie dłużej niż 15 dni roboczych, od daty każdorazowo złożonego zamówienia i akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22459000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach