Przetargi.pl
organizacja międzynarodowej, czterodniowej konferencji naukowej zatytułowanej: XII International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations (EPNM-2014) organizowanej przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN, znak sprawy: PN-27-2013

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 295 28 00 , fax. 12 295 28 04
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie
  ul. Reymonta 25 25
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 295 28 00, fax. 12 295 28 04
  REGON: 00032637400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  organizacja międzynarodowej, czterodniowej konferencji naukowej zatytułowanej: XII International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations (EPNM-2014) organizowanej przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN, znak sprawy: PN-27-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  organizacja międzynarodowej, czterodniowej konferencji naukowej zatytułowanej: XII International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations (EPNM-2014) organizowanej przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799520002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach