Przetargi.pl
Zagospodarowanie centrum wsi Pasierbiec

Gmina Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18b
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3372252 w. 32 , fax. 18 3371337
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Limanowa
  ul. M. B. Bolesnej 18b 18b
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 18 3372252 w. 32, fax. 18 3371337
  REGON: 49050515700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.limanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie centrum wsi Pasierbiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1. Budynek świetlicy wiejskiej o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Wymiary zewnętrzne budynku w obrysie prostokąta 23,0 x 11,0 m, wysokość kalenicy - 7,30 m. Powierzchnia zabudowy - 223,37 m2, powierzchnia użytkowa - 226,46 m3, kubatura - 1055,10 m3. 2. Remont boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o wymiarach 95,0 x 59.0 m wraz z wykonaniem odwodnienia, montażem piłkochwytów, wymianą boksów dla zawodników, budową ogrodzenia boiska, remontem trybun i dojść do trybun, oddzieleniem boiska od trybun ogrodzeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 22.300 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www..ug.limanowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach