Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie w 2013 roku szkolenia minimum sanitarne realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie w ramach partnerskiego Projektu systemowego Pomóż Sobie od bierności do aktywności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-150 Łobez, ul. Niepodległości 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 39750-82 , fax. 0-91 39762-76
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie
  ul. Niepodległości 13 13
  73-150 Łobez, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 39750-82, fax. 0-91 39762-76
  REGON: 32010942700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mgops.lobez.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie w 2013 roku szkolenia minimum sanitarne realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie w ramach partnerskiego Projektu systemowego Pomóż Sobie od bierności do aktywności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w 2013 roku szkolenia minimum sanitarne realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie w ramach partnerskiego Projektu systemowego Pomóż Sobie - od bierności do aktywności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla I grupy 28 osób (10 mężczyzn w tym 1 niepełnosprawny, 18 kobiet w tym 2 niepełnosprawne) będących osobami bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mgops.lobez.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach