Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie kursu Prawo Jazdy kat. B dla uczestników projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6430414, 6476670 , fax. 032 6430490
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu
  ul. Mickiewicza 2 2
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 032 6430414, 6476670, fax. 032 6430490
  REGON: 27625504500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie kursu Prawo Jazdy kat. B dla uczestników projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie kursu Prawo Jazdy kat. B dla uczestników projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego. Liczba uczestników kursu (uczniów) - 30 Podana powyżej liczba uczestników może ulec zmianie. Lista uczestników kursu będzie podana Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę uczestników kursu, z zastrzeżeniem, że za osoby, które go nie ukończyły Zamawiający zapłaci proporcjonalnie w stosunku do ilości godzin, w których wzięły udział zgodnie ze wzorem wskazanym poniżej: ilość godzin teoretycznych x stawka za godzinę zajęć teoretycznych + ilość godzin praktycznych x stawka za godzinę zajęć praktycznych + koszt ubezpieczenia + inne udokumentowane koszty związane z rozpoczęciem kursu (np. koszt materiałów). Kurs obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu państwowego z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego sprawdzającego stopień opanowania materiału oraz wydanie dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca ustali także termin egzaminu państwowego oraz wniesie należną opłaty za pierwsze podejście do egzaminu państwowy w części teoretycznej i praktycznej. Wymiar godzin dla każdego uczestnika kursu wynosi - 60 godz. w tym:30 godzin zajęć teoretycznych (1 godz.=45 min) 30 godzin zajęć praktycznych (1 godz.= 60 min) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia warunków lokalowych (sala wykładowa), placu manewrowego, wyposażenia dydaktycznego, samochodów do nauki jazdy, doświadczonej i wykwalifikowanej kadrę do prowadzenia kursu w części teoretycznej i praktycznej zgodnie z: - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3.07.2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019 ). -ustawą z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151 z późn.zm.), -rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 995), -rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31.07.2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 z późn. zm.). -Zamawiający dysponuje samochodem do praktycznej nauki jazdy zakupionym w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, który może zostać użyczony Wykonawcy na czas realizacji kursu na podstawie umowy użyczenia, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ W przypadku użyczenia w/w samochodu do realizacji kursu należy ustalić harmonogram korzystania z pojazdu z Dyrektorem Zespołu Szkół NR 1 w Olkuszu. Zasady ogólne: Wykonawca zobowiązany jest do: -przedstawienia programu kursu oraz harmonogramu do akceptacji Zamawiającego, co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. -zapewnienia sprzętu komputerowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym należytą realizację przedmiotu zamówienia, spełniającego wymogi prawne w zakresie BHP i p.poż. -zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu kompletu materiałów szkoleniowych oraz przekazanie 1 egzemplarza lub kserokopii Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, -sporządzenia listy obecności uczestników kursu z własnoręcznymi podpisami uczniów z każdego dnia zajęć, na zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz dziennika zajęć, a także dokumentacji fotograficznej, -ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w kursie, -ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, nieprzewidzianych w umowie, -przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, -opłaty za pierwszy egzamin państwowy, -Do kursu przystąpią uczniowie, którzy uzyskają orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców. Koszt badań lekarskich ponosi uczeń. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pierwsze spotkanie organizacyjne (co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem części teoretycznej kursu) w celu ustalenia harmonogramu zajęć, oraz poinformowania kursantów o konieczności utworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wykonawca poinformuje kursantów o niezbędnych dokumentach jakie należy przedłożyć w Starostwie w celu utworzenia w/w profilu. -wyznaczenia osoby, która będzie odpowiadała za organizację, terminową realizację szkolenia i bieżący kontakt z koordynatorem powiatowym projektu, w tym informowanie o nieobecności uczestników na zajęciach kursu, -umieszczenia informacji o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia teoretyczne mogą być organizowane w dni nauki szkolnej w godzinach popołudniowych od 15.00 - 19.00 lub w innych godzinach ustalonych dla danej grupy, które nie będą kolidowały z zajęciami szkolnymi oraz w soboty w godzinach od 8.00 - 19.00. Zaleca się aby część teoretyczna kursu była przeprowadzona na terenie Miasta Olkusz. Dopuszcza się jednak możliwość przeprowadzenia zajęć teoretycznych poza Miastem Olkusz na terenie województwa małopolskiego lub województwa śląskiego, z tym że odległość z miejscowości, gdzie będą prowadzone kursy do miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego nie może przekroczyć 50 km. W przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem Miasta Olkusz Wykonawca pokrywa koszty transportu uczestników (do i z miejsca realizacji kursu), dodatkowo w przypadku grup równych bądź większych niż 10 osób odpowiada również za organizację transportu oraz opiekę w czasie przejazdu. Zajęcia praktyczne Wykonawca ustali indywidualnie z każdym uczestnikiem kursu - datę, godzinę oraz miejsce rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki jazdy z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może narażać uczestnika kursu na dodatkowe koszty związane z powrotem do domu (np. powrót z Krakowa, Dąbrowy Górniczej). Wykonawca ma obowiązek dowozu kursanta co najmniej do miejscowości będącej siedzibą zamawiającego. Wykonawca w terminie do 7 dni po zakończeniu realizacji kursu przedłoży: -listę obecności uczestników kursu (z własnoręcznym podpisem ucznia, z każdego dnia zajęć) -oryginał, -dziennik zajęć - oryginał, -listę z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników kursu (oryginał), -poświadczona za zgodność oryginałem kserokopia ubezpieczenia NNW, -listę z potwierdzeniem odbioru przez uczestników kursu zaświadczeń o ukończeniu kursu (oryginał), -poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu, -karty z przeprowadzonych zajęć z części teoretycznej i praktycznej (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), -karty z egzaminu wewnętrznego (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), -poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu wpłaty za pierwszy egzamin państwowy, -imienny wykaz osób, które ukończyły i które nie ukończyły kursu (oryginał), a przypadku gdy uczestnik nie ukończył kursu oświadczenie wskazujące powód takiej sytuacji, -dokumentację zdjęciowej obejmującej co najmniej 10 różnych zdjęć na nośniku (płyta CD, DVD). Zdjęcia muszą być dobrej jakości, tzn. o wymiarach co najmniej 1024x768 pikseli, nie rozmazane, odpowiednio oświetlone. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zdjęć jeśli nie będą spełniały kryteriów wskazanych powyżej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wydanych dokumentów wraz z potwierdzeniem ich odbioru do siedziby Biura ds. realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce w Olkuszu, ul: Fr. Nullo 32. Wzory dokumentów Zamawiający udostępni drogą elektroniczną. Dane osobowe niezbędne do wydania zaświadczeń lub certyfikatów Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. W związku z realizacją kursu w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny dokumenty winny być opatrzone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny (UE EFS), Województwa Małopolskiego i Powiatu Olkuskiego i Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce (MKZ) - (wzór logo POKL, UF EFS, województwa i powiatu przekaże zamawiający) oraz opatrzone pieczątką firmy i podpisem osoby reprezentującej firmę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie wraz z udziałem w ocenach częściowych i ocenie końcowej uczestników kursu oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników kursu na zajęciach. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego (najpóźniej w ciągu 3 dni) o każdej nieobecności uczestnika na kursie. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie i godzinie egzaminu wewnętrznego Wykonawca niezwłocznie, tzn. z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, zawiadomi (w formie pisemnej, dopuszcza się elektronicznie) Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonego kursu. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp.olkusz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach