Przetargi.pl
"Organizacja i kompleksowa obsługa wyjazdu studyjno-szkoleniowego do San Francisco w ramach projektu Startup Business Hub KPT"

Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 25663 Kielce, ul. Olszewskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 278 72 00 , fax. 41 278 72 01
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kielecki Park Technologiczny
  ul. Olszewskiego 6
  25663 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 278 72 00, fax. 41 278 72 01
  REGON: 26022184000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.technopark.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Organizacja i kompleksowa obsługa wyjazdu studyjno-szkoleniowego do San Francisco w ramach projektu Startup Business Hub KPT"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i kompleksowa obsługa wyjazdu studyjnego dla 4 osób w dniach 01—09 września 2018 roku do San Francisco w USA. Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu Startup Business Hub KPT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 „Wspieranie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem Zamówienia jest organizacja i kompleksowa obsługa wizyty studyjno-szkoleniowej, której zamierzeniem jest pozyskanie dobrych praktyk i umiejętności z instytucji wchodzących w skład ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości startupowej w mieście San Francisco. Wizyta pozwoli na weryfikację wstępnie założonego Pakietu Usług oraz poznanie najnowszych trendów związanych ze wsparciem akceleracyjnym przedsiębiorstw typu startup.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79997000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. Wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach