Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Małogoszcz w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu ogłasza przetarg

 • Adres: 28366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 855 135 , fax. 413 855 318
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
  ul. Jaszowskiego
  28366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 855 135, fax. 413 855 318
  REGON: 53741500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malogoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Małogoszcz w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje: - odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Małogoszcz oraz odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zakruczu; - przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu zgodnie z aktualnym na dzień realizacji zamówienia Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego; - przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.); - zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób, który zapewni wywiązanie się Gminy Małogoszcz z obowiązków określonych w rozporządzeniach, wydanych na podstawie art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), tj.: • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167); • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium należy wnieść w jednej z form przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz: Nr 27 8493 0004 0100 0600 0042 0006 - Bank Spółdzielczy Kielce o.Małogoszcz w tytule wpisując: „WADIUM NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MAŁOGOSZCZ”; 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „Wadium” dołączonej do oferty, a kopię dokumentu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” złączyć z ofertą. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wadium wniesione w innej formie niż pieniądz, winno być wniesione w imieniu konsorcjum. 10. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który posiada: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz, uwzględniający wszystkie rodzaje odpadów objęte przedmiotem zamówienia; - aktualne zezwolenie właściwego organu na transport wszystkich odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik Nr 8 do SIWZ); 2.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych: w przypadku osobistego występowania Wykonawcy lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty pełnomocnictwa, - w przypadku przystąpienia do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie konsorcjum, Zamawiający wymaga złożenia do oferty pełnomocnictwa dla Lidera konsorcjum; 2.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z wymaganiami rozdziału XV. 2.4. Zaakceptowany projekt umowy - parafowana każda strona, pieczęć i podpis na ostatniej stronie projektu (załącznik Nr 9 do SIWZ). 2.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik Nr 7 do SIWZ) Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach