Przetargi.pl
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu nieruchomości Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-156 Katowice, Al. Korfantego 117/119
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 004 691
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Katowicach
  Al. Korfantego 117/119
  40-156 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 004 691
  REGON: 35026600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu nieruchomości Sądu Apelacyjnego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu nieruchomości Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy Al. W. Korfantego 117A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych i zero groszy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach