Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy nabiału dla potrzeb bufetu i powstającego Bistro Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, , fax. 032 2789197, 2789198
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
  44-101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, fax. 032 2789197, 2789198
  REGON: 28836600028000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy nabiału dla potrzeb bufetu i powstającego Bistro Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału dla potrzeb bufetu i powstającego Bistro Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, tj. „Specyfikacja asortymentowo-cenowa”. 3. Cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi jakościowe I klasy jakości określone w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz wszystkie powszechnie obowiązujące Polskę wymagania higieniczno-sanitarne stosowane w UE. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1541 ze zm.). 4. Zamawiający wymaga dostarczania wraz z każdą dostawą atestów jakościowych dla poszczególnych pozycji asortymentowych, ponadto, dla każdego produktu, na którym nie ma umieszczonego składu wartości odżywczych oraz składu alergenów należy dostarczyć opis tych składników (jednorazowo). 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Ilekroć w treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie ”lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodne z jego przeznaczeniem. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia próbek oferowanego asortymentu zgodnych z opisem zawartym w „Specyfikacjach asortymentowych” dla poszczególnych wskazanych poniżej pozycji: poz. 3 Jogurt owocowy, zawartość owoców nie mniej niż 15%, bez dodatku syropu glukozowo-fruktozowego, skrobi modyfikowanej, skrobi, mleka w proszku, sztucznych aromatów, karminu (koszenili), żelatyny, karagenu, aspartamu, acesulfamu, oleju palmowego, substancji konserwujących, op. kubek plastikowy 150g Jogurt Owocowy Piątnica, Jogurt Owocowy Bakoma lub produkt równoważny, tj. spełniający wymagania opisane powyżej Zamawiający dopuszcza w tej pozycji zaoferowanie jogurtu w opakowaniu od 120-150g - ilość: minimum 1 szt. poz. 21 Ser topiony, op. = krążek zwierający 8 porcji, różne smaki 140g - ilość: minimum 1 op. poz. 24 Deser mleczny, orzechowo-kakaowy w składzie: Mleko nie mniej niż 48%, śmietanka, cukier, skrobia modyfikowana kukurydziana, zagęstniki, odtłuszczone kakao nie mniej niż 0,8%, orzechy laskowe nie mniej niż 0,6), czekolada w proszku nie mniej niż 0,6, 6 kubków połączonych w jedno opakowanie to jest 330g - ilość: minimum 1 op. Próbki oferowanego asortymentu należy dostarczyć do upływu terminu składania ofert, do Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, Magazyn Działu Żywienia. Próbki należy przekazać Zamawiającemu nieodpłatnie. Produkty powinny zostać opisane w sposób umożliwiający identyfikację zarówno produktu (poprzez wskazanie nazwy handlowej/producenta na etykiecie) jak i Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu. Złożone próbki podlegać będą ocenie jakościowej, zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ (tym samym złożone próbki nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp). W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych próbek, złożona przez niego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp. 9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wypełnione, podpisane i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularze: 1) „Oferta Przetargowa” - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) „Specyfikacja asortymentowa” – załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) próbki oferowanego asortymentu, zgodnie z treścią rozdziału IV ust. 10 SIWZ, 5) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa do podpisania oferty i załączników.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach