Przetargi.pl
Wykonanie projektu i przebudowy głównego zasilania zimnej wody w budynku Hydroforowni wraz z komorą zaworową zbiorników wody pitnej w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-514 Katowice, ul. Ceglana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3581460, 3581200, 3581332 , fax. 32 2518437, 32 35 8 432
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Ceglana 35
  40-514 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3581460, 3581200, 3581332, fax. 32 2518437, 32 35 8 432
  REGON: 00132576700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uck.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu i przebudowy głównego zasilania zimnej wody w budynku Hydroforowni wraz z komorą zaworową zbiorników wody pitnej w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych prac przedprojektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej „Projektem”) obejmującej:  wielobranżowy projekt budowlany,  wielobranżowy projekt wykonawczy  Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary robót oraz Kosztorys inwestorski. b) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu; c) uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych zatwierdzeń, pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę (jeżeli konieczne) oraz uzgodnień związanych z wykonaniem robót, dostawami materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania umowy; d) wykonanie przez Wykonawcę, przy użyciu własnych materiałów robót budowlanych (zwanych dalej Robotami) według Projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego; e) wyposażenie przez Wykonawcę przebudowanych pomieszczeń w zakresie opisanym w Programie funkcjonalno-użytkowym (zwanego dalej PFU); f) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności oraz dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych dostarczonego wyposażenia; g) uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego zakończonego protokołem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232151-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji, b) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dostarczyć w sytuacji, gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami udostępnionymi od innych podmiotów – dołączyć do oferty w formie pisemnej. d) pełnomocnictwo B) Inne: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy występujący w przedmiotowym postępowaniu (załącznik nr 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach