Przetargi.pl
Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2667034 , fax. 018 2667046
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Nowotarskiego
  ul. Bolesława Wstydliwego 14 14
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2667034, fax. 018 2667046
  REGON: 49189333900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowotarski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych gmin: Łapsze Niżne, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem oraz Miasto i Gmina Szczawnica o powierzchni ok. 5 500 ha. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772310008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowotarski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach